A XX. századi magyar irodalom történelmi, szellemi, művészeti környezete

2013.01.20 11:22

 

1.     A korszak történelmi csomópontjai

Trianon

- Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása

- történelmi Magyarország felbomlása

- gazdasági recesszió

 

A Horthy-korszak

- két világháború közötti időszak

- feudális és kapitalista vonások párhuzamosan

- korlátozott parlamentarizmus

- revíziós célok

- Klebersberg Kunó: Collegium Hungaricum, római Magyar Akadémia

- jobbratolódás

 

Demokratikus kibontakozás és baloldali diktatúra

- hidegháború, szovjet típusú diktatúra

- 1956-os forradalom à kemény megtorlás

- Kádár-korszak „puha diktatúrája”

 

A rendszerváltás

- keleti blokk szétesése

- 1989: Magyarország polgári demokratikus átalakulása megkezdődött

 

2.     Szellemi környezet

Társadalomtudományok a két világháború között

- Pintér Jenő irodalomtörténete

- Pauler Ákos: pozitivizmus à Husserl, fenomenológia, Arisztotelész, Leibniz, Heidegger à gondolkodás objektív törvényeit vizsgáló rendszerének kiépítése

- Szekfű Gyula: polgári konzervatizmus, Trianon || Mohány

- Horváth János: irodalomtörténész, lélektani elemzéssel megírt életrajzok

- Magyar Szemle (1927): Bethlen István személyes védnöksége alatt

- Minerva (1922-1940, Pécs): Thienemann Tivadar (szerk., nyelvész)

- Halász Gábor: romantikával szembeszáll

- Kerényi Károly: klasszikus-filológus és vallástörténész, Jung pszichoanalitikus elképzelése

- Szerb Antal: író, irodalomtörténész

- Széphalom: folyóirat, Szeged, Zolnai Béla (szerk., nyelvész)

- Fülep Lajos: nemzeti kultúrát és népi hagyományokat egyetemes összefüggésekbe ágyazza

- Hauser Arnold: művészetszociológiával is foglalkozik

- Ferenczi Sándor: pszichológia, freudi irány, tanokat nyugatosok felé közvetítette

- Szondi Lipót:tudattalan kutatása, amit az egyén őseitől genetikusan örököl

 

Tudományos kutatás a második világháború után

- első szakasz: 1945-48 à Bibó István: jogtudós, politológus, szociológus

- magyar politikai élet demokratikus útra terelésének megkísérlése

- A kelet-európai kisállamok nyomorúsága: magyar nemzet összevetése a többivel

- második szakasz: 1949-től, diktatúra

- művészet és művelődés politikai-ideológiai meghatározottságú

- másként gondolkodók: külföldre kényszerültek (pl. Heller Ágnes, erkölcsi normák keletkezésének kutatása és változó rendszere)

 

3.     Irodalmi élet

Folyóiratok a két világháború között

- Nyugat (1908-1941)

- Napkelet: Klebersberg Kunó művelődéspolitikájának támogatására

- szerk.: Tormay Cécile, Hotváth János, Szekfű Gyula

- publikáltak: Németh László, Ottlik Géza, Halász Gábor, Szerb Antal

- 20-as évek írók és költők csoportja 30-as évekre két részre szakad: népi írók, urbánusok

- népi írók: vidéki-paraszti élet tematikája, magyarság hiteles képviselőinek tartották magukat

                      Válasz (folyóirat, Németh László)

                      Kelet Népe (folyóirat, Móricz)

- urbánusok: városi ember létérzése, modern világ a kpontban

                         Szép Szó (folyóirat, Ignotus Pál, József Attila)

                         Pandora

Folyóiratok a fordulatig

- Nyugat (1908-41) à Magyar Csillag (1941-44) à Magyarok (1945-49, Debrecen)

- Füst Milán, Illyés Gyula, Nemes Nagy Ágnes, Mándy Iván, Pilinszky János

- Sorsunk (1941-48, Pécs): pl. Weöres Sándor, Mészöly Miklós

- Vigilia (1935-44; 1946-)

- Újhold (1946-48): Lengyel Balázs, Nemes Nagy Ágnes (szerk.)

- Pilinszky János, Weöres Sándor, Mándy Iván, Örkény István, Rába György, Szabó Magda

 

Az ötvenes évek irodalompolitikája és folyóiratai

- Lukács György és Révai József által meghatározott ideológiai alapelvek

 

Elfogadott, igaznak tartott értékrend

Elutasított, hamisnak bélyegzett értékrend

a realizmus elvének kizárólagossága mentén kikényszerített „valóságtükröző” poétika

a modern, polgári irodalmi irányzatok teremtésesztétikája

a pártosság, szocialista ideológia elve

az ideológiamentesség és/vagy a világképi sokszínűség elve

a kollektivizmus, a népiség elve

a modern személyiség és személyesség európai hagyományai

 

- Csillag (1947-56), Új Hang (1952-56), Irodalmi Újság (1950-89, 56-os forradalom legjelentősebb szellemi előkészítője, Nagy Imre támogatása, később emigránsok Nyugaton folytatták, Faludy György szerk.)

 

A puha diktatúra irodalompolitikája

- „három T”: támogatás, tűrés, tiltás

- megjelenhettek: melyek nem ütköztek közvetlenül a fennálló politikai rendszerrel

- irodalmi programok irányzattá szerveződését meggátolták

- folyóirat-alapítás: mesterséges, regionális vagy nemzedéki elvek érvényesültek

 

Folyóiratok a hatvanas-nyolcvanak években

- Szeged: Tiszatáj (1947-)

- Debrecen: Alföld (1954-)

- Kecskemét: Forrás (1969-)

- Pécs: Jelenkor (1958-)

- Győr: Műhely (1978-)

- Élet és Irodalom (1957-, hetilap)

- Kortárs (1957-): Vas István, Tamási Áron, Kodolányi János, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Mészöly Miklós, stb.

- Nagyvilág (1957-)

- Kritika (1963-71): korszerűbb nézetek

- Literatúra (1974-): MTA Irodalomtudományi Intézetének folyóirata

- Mozgó Világ (1975-83): „másként gondolkodás”

 

A kilencvenes évek

- rendszerváltás után

- Holmi, 2000, Magyar Napló: új folyóiratok indulása

- Pannonhalmi Szemle: régi újraindulása

 

A Nyugat „nemzedékei”

- két világháború közötti időszak: „klasszikus” első nemzedék: Adyék

- 2. nemzedék: Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, József Attila, Németh László, Márai Sándor, Déry Tibor

- 3. nemzedék: Weöres Sándor, Radnóti Miklós, Ottlik Géza, Örkény István, Csorba Győző, Vas István, stb. (másik néven: Ezüstkor c. folyóirat nemzedéke)

- 4. nemzedék: (nagyjából Újhold c. folyóirat) Pilinszky, Nemes Nagy, Mándy, Mészöly, Szabó Magda

 

Társművészetek

- képzőművészet, építészet

- első szakasz: 1948-49

- Kecskeméti Művésztelep: Iványi Grünwald Béla, Kmetty János

- Aktivisták köre: Moholy-Nagy László, Kassák Lajos

- Szentendrei Iskola, Római Iskola, GRESHAM-kör

- KÚT (Képzőművészek Új Társasága): Egry József, Rippl-Rónai József

- Európai Iskola: Vajda Lajos, Barcsay Jenő, Martyn Ferenc

- második szakasz: 1950-70, szocialista realizmus

- Kondor Béla, Keserű Ilona, Csernus Tibor, Korniss Dezső

- zene: Bartók Béla, Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő, Weiner Leó

- filmművészet:   Zsitovszky Béla- Tánc (első magyar játékfilm)

                                   Radványi Géza – Valahol Európában

                                   Fábri Zoltán – Körhinta

                                   irodalmi művek megfilmesítése