Általános összefoglaló a Bibliáról

2012.05.16 17:53

 

A BIBLIA

 

- európai kultúra: görög-római + zsidó-keresztény

- európai kultúra létértelmezési kerete, viszonyrendszer

- gr. biblosz ’könyvek’ à A könyv

- világ teremtése à harag napja (apokalipszis) à linearitás

 

- Ószövetség

·         A világ és az ember teremtése

·         A bűneset

·         Káin és Ábel

·         Az özönvíz

·         Bébel tornya

·         Izsák feláldozása

·         A tízparancsolat

·         23. zsoltár

·         Jónás könyve (1-4)

- szimbólum: elvont fogalmak, eszmények hasonlóság segítségével történő közvetett ábrázolása. A szimbolikus jelképesen ábrázoltat, jelképes tartalmút jelent. Az irodalomban olyan szöveget, képet, amelyik nem önmagát jelenti, hanem valami elvontat tesz megragadhatóvá. Sajátos formája: számszimbolika.

- gondolatritmus: a tartalom művészi elrendezésének céljait szolgáló gondolatalakzatok egyik formája. A mondatok (gondolatok) részleges vagy teljes ismétlésével hozza létre a szöveg ritmusát.

- szótőismétlés (figura etymologica) szintén a gondolatalakzatok egyik formája. pl. testemből való test

- példázat (parabola): olyan rövid, tanító célzatú elbeszélés, mely egy szöveg vagy egy beszéd kereteibe foglalva követendő vagy elvetendő erkölcsi tanulságként áll valamely vallási, erkölcsi tétel bizonyításának szolgálatában. Többnyire zárt, egységes szerkezetű, jelképes kifejezésmódja gyakran több értelmezési lehetőségnek is teret enged.

- metonímia: olyan retorikai alakzat, szókép, amelyben a megnevezett és valóban jelölt tárgy, dolog, élőlény között térbeli, időbeli, anyagbeli érintkezésen, rész-egész vagy ok-okozati viszony felcserélésén alapuló kapcsolat van.

- próféta: gr. prophétész, olyan embert jelöl, aki Isten nevében szól: akaratának, tanácsainak hírnöke, értelmezője.

 

- Újszövetség

·         Jézus születése, megkeresztelkedése, pere és kereszthalála

·         A magvető példázata

·         Pál I. levele a korinthusbeliekhez, a szeretet dicsérete

·         János jelenéseiből

 


 

- Messiás: (héber messiáh, gr. chrisztosz ’felkent’) ószövetségi fogalom, mely eredetileg jelentette a szent oljjal felkent, tisztségükbe iktatott papokat, királyokat, prófétákat, de már Ézsaiás és Dániel próféta könyveiben összekapcsolódik a fogalom az eljövendő feltámadás és az ítélet napja jövendölésével.

- passiójáték: Jézus szenvedéstörténete, betlehemes játék: Jézus születése

- apostol: küldött, követ, bizonyos feladatra kiválasztott és kiküldött ember, aki megbízóját teljhatalommal képviseli. Jelenti Jézus 12 tanítványát, akik földi életében vele jártak, őt feltámadása után látták, igehirdetésükkel gyülekezetét megalapították.

- prédikáció: (lat. ’kijelentés’) szent szövegeket értelmező vagy erkölcsi tanító célzatú egyházi beszéd, irodalmi műfaj. Élőszó és írásos forma.

- apokalipszis: (gr. ’feltárás, kinyilvánítás’) irodalmi műfaj

 

- bibliafordítások: Vulgata, Rotterdami Erasmus, Martin Luther, Huszita Biblia, Sylvester János, Károlyi Gáspár, Káldi György