Általános összefoglaló az antikvitásról

2012.05.16 17:47

 

AZ ANTIK GÖRÖG IRODALOM

 

Történelmi, szellemi, művészeti környezet

Az antikvitás

- ókori görög és római művelődés, tudomány, művészet

- ókori Kelet hagyományainak átformálása, kiteljesítése

- ie. VIII. sz. - ie. I. sz. ókori görög

- Róma alapítása (ie. 753) – Nyugatrómai Birodalom bukása (476) ókori római

- római: görög műveltség eszmény, követendő minta, újraértelmezés, nem másolás

- előzménye a középkori és újkori európai kultúrának

 

A homéroszi kor (művelődéstörténeti szempont)

- ie. II. évezred vége – ie. VIII. sz.

- kréta-mükénéi őslakosság kiszorítása iónok, akhájok, dórok által

- városállamok

- kialakul: mítosz, írás, pénz, mértékrendszer

 

Az archaikus kor (ie. VII-VI. sz.)

- démosz megerősödése à türannisz à rabszolgatartó poliszdemokrácia

- Spárta: katonai arisztokrácia hatalma

 

A klasszikus kor (perzsa háborúk utáni időszak)

- virágkor

- déloszi szövetség, peloponnészoszi szövetség à Makedónia terjeszkedése

 

A hellenisztikus kor (Nagy Sándor)

- ógörög, kis-ázsiai, egyiptomi kultúra egymásra hatása

- Róma hódításai à görög városok a birodalomban, Macedónia provincia néven

 

Bölcselet

- milétoszi filozófusok

- Hérakleitosz

- Püthagorasz

- Szókratész

- Platón

- Arisztotelész

- sztoikusok, cinikusok, szkeptikusok

 

Társművészetek

- építészet: templomok, dór, ión, korinthoszi oszloprend, fellegvár, piactér, tornacsarnok, stadion

- szobrászat: istenszobrok, tökéletesség, harmónia, később szenvedélyes mozgás

- vázafestészet: fekete és vörös alakos

- zene: hétfokú hangsor, betűs kotta, líra, aulosz, kithara, hidraulosz


 

Homérosz

 

Élete

- bizonytalan, ie. VIII. sz. második fele

- 7 város verseng születésének helyéért

- nyelvhasználat: erős kötődés a kis-ázsiai partvidékhez

- hét különböző életrajz, „vak énekmondó”

- első szövegkritikusai: ie. IV-III. sz. alexandriai tudósok (eposzok énekekre osztása, betoldások vizsgálat, Homérosz a szerző?)

- modern elméletek: Homérosz nem létező személy, két eposz eltérő értékrsz. à nem lehet egy személy alkotása, nem önálló alkotás, hősi énekek lejegyzése?

- Goethe: művészi tudatossággal megformált, megszerkesztett, egységes költemények

 

Az eposz

- gr. ’szó’ verses formájú elbeszélő (epikus) műfaj, illetve műalkotás. Témája magasztos, rendkívüli képességekkel rendelkező hősei természetfeletti – isteni – erőktől is támogatva egy egész közösség számára sorsfordító tettet visznek végbe. Hősiesség, hírnév követendő eszmény, minta, mérték. Eredetileg szájhagyományozás útján terjedt à műfaji hagyományában a szóbeliség számos kellékét, jellemzőjét őrzi.

- rhapszodoszok – vándor énekesek adták elő

- szöveg birtoklása és előadása hosszú tanulási folyamat eredménye, nemzedékről nemzedékre

 

Az eposzi kellékek

- invokáció (segélykérés): múzsa megszólítása, eposz kezdősora „Férfiuról szólj nékem, Múzsa”

- propozíció (tárgymegjelölés): mű témájának elővezetése „Férfiuról szólj nékem, Múzsa, ki sokfele bolygott s hosszan hányódott, földúlván szentfalu Tróját…”

- in medias res: egészében soha nem adták elő, részlet, epizód elmondása pl. Odüsszeia Odüsszeusz bolyongásának tízedik évéből 41 nap történetét meséli el.

- enumeráció: küzdő felek felsorolása

- epikus hasonlat: részletező, kidolgozott hasonlat

- állandó jelző: jelző és a jelzett szó szókapcsolata állandósul pl. gyorslábu, isteni hős Akhilleusz

- toposz: kortól és műtől függetlenül nagyjából azonos jelentés, lehet cselekmény, szerkezetelem is „Majd hogy a rózsásujjú Hajnal kélt ki a ködből”

- deus ex machina: emberi és isteni világ együttesen szerepel „…biztos a döntés, tűrőlelkű Odüsszeusz már haza kell, hogy eredjen.”

- késleltetés: feszültségkeltő eszköz

- előreutalás: később bekövetkező fontos eseményekre való utalás

 

Időmértékes verselés

- időegysége: mora, alapegysége: versláb

- jambus u -  

- trocheus - u

- daktilus - u u

- spondeus - -

- anapesztus u u -

- hexameter: hat verslábból álló, időmértékes sorfajta. Első öt verslába daktilus, amelyet az ötödik versláb kivételével (ami kötelezően daktilus) spondeus is helyettesíthet. Hatodik verslába pedig leggyakrabban trocheus, de spondeus is lehet.

 

A trójai mondakör

- hiteles történeti alap, Heinrich Schliemann

- két isteni nász: Zeusz – Léda, Thetisz – Péleusz

 

Iliász

- témaválasztás: cselekmény egyetlen központi mozzanat köré (Akhilleusz haragja)

- héroszeszmény: tudatos sorsválasztás, közösségért végrehajtott tett, nagysága túléli a hőst

- egyén és közösség: hérosz döntései hatással vannak a közösségre

- ismétlődő szerkezetek

- a pajzs készítése: életképek, a görög mindennapok megismerése

 

Odüsszeia

- utazástoposz: személyiség gazdagodása, bölcsebbé, tapasztaltabbá válás

- embereszmény: legfőbb érték az élet, de kalandok teljes megélése, tanulás à önreflexió

- a család szerepe: mindenek felett álló érték, családegyesítés története

- értékváltás: görög társadalmi változás à Iliász – Odüsszeia egy emberöltővel eltér à Homérosz?

- szerkezet: három fő szál, Télemakhosz útja, Odüsszeus hazatérése és bosszúja, phaiákok szigete

- istenek és emberi sorsok: istenek szerepe jóval korlátozottabb az Iliásznál

 

 

A görög líra

 

- elégia: minden hosszabb, disztichonban íródott költemény

- disztichon: hexameter + pentameter (hexameter, melynek a harmadik és hatodik verslába csonka, a verssor közepén aranymetszet, cezúra van)

- epigramma: rövid disztichonban íródott költemény, sírfelirat, később szatirikus, csipkelődő

- iamboszköltészet: népköltészetből származik

- kardalköltészet: személyes témák, egyéni érzések, hangulatok

 

- Ibükosz: Töredék a tavaszról

 

- Szapphó: Aphroditéhoz

- himnusz: liturgikus és költői műfaj, tárgya és alkalma valamely istenség, esetleg elvont eszme vagy erő dicsőítése. ABA alapszerkezetű

- szapphói strófa: három szapphói és egy adoniszi sor (három hosszú, egy rövid sor)

 

- Anakreón: Gyűlölöm, Engem a szerelem, Töredék a halálról

- dal: egynemű érzéseket, hangulatokat egyszerű formában megszólaltató, lírai műfaj. A legszubjektívebb műfajnak tartja az irodalomelmélet, mert benne a lírai én önkifejezése közvetlen, vallomásos jellegű. Rövid terjedelem, ismétlődő strófaszerkezet jellemzi.

- hatás: Horatius, Csokonay Vitéz Mihály

A görög dráma

 

- a dráma eredete: Dionüszosz-kultusz

 

- dithürambosz: az ódával és a bordallal is rokonítható ókori görög lírai műfaj. Eredetileg Dionüszosz isten csodás tetteiről, szenvedéseiről, haláláról és feltámadásáról szóló himnikus mű, amelyet a fenséges, elragadtatott hangnem és dallam jellemez. Az ie. VI. századtól a kardal formájában terjedt el a Dionüszosz tiszteletére rendezett ünnepségeken, férfikórusok adták elő.

 

- karvezető kiemelése à drámai párbeszéd à második, harmadik színész à dialógusok

- a drámai verseny: Nagy Dionüsszia, közéleti jelentőséggel bíró polgári tevékenység

- a görög színház: szabad téren, nyitott színházépület, nézőtér (theatron), tánctér (orkhésztra), oltár (thümelé), fal (szkéné), emelőgép (mechané à deus ex machina), színpad

- színészek: csak férfiak, maszkban, bőr tánccipő

- közönség: egész nap a színházban, zajos nyüzsgés

 

- prologosz (előbeszéd): drámai helyzet vázolása

- parodosz (kar bevonuló éneke)

- epeiszodon: párbeszédes jelenet

- sztaszimon: álló kardal

- kommosz: tragikus hős panaszdala a drámai végkifejlet előtt

- exodosz (kar kivonuló éneke): záró rész

 

- Aiszkhülosz, Euripidész, Szophoklész

- Szophoklész: Antigoné, Oidipusz király

- konfliktusos dráma, konfliktusos tragédia

- thébai mondakör

 


 

A RÓMAI IRODALOM

 

Történelmi, szellemi, művészeti környezet

Archaikus kor

- ie. 1000 körül: latinok a Tiberis folyó mentén letelepedtek, ie. 753 Róma alapítása

- párhuzamosan a városfejlődéssel: irodalom

- ie. III. sz.-ban  kezdődött, jelentős görög hatás

- első alkotások: görög drámák latin átültetései, Odüsszeia fordítás, komédiaszerzők

- görög közvetítés: latin nyelv kifejezőereje nő, kül. műfajok, időmértékes verselés

- görög műveltség mintaértékű (hellenisztikus birodalom)

 

Klasszikus kor

- ie. 81. Cicero első nyilvános fellépése – Augustus császár haláláig

- aranykor: Pax Romana

- patrónusok: irodalmi-művészeti körök szervezése, Maecenas-kör, Messala-kör

 

Ezüstkor és késő császárkor

- Augustus halálától Traianus császár haláláig (117)

- kevésbé jelentős lírai művek à történetírás, latin próza

- szépirodalom visszaszorul à retorikai és vallási irodalom (Újszövetség kanonizációja)

 

Bölcselet: ie. I. sz. görög oktatók, Cicero: latin filozófia nyelve, erkölcsi kérdések, sztoikus Seneca, Marcus Aurelius, újplatonikus filozófia, keresztény bölcselet kezdetei

 

Társművészetek (építészet, szobrászat): templomok, közterek (Forum Romanum), cirkuszok (Circus Maximus), fürdők, színházak (Colosseum), vízvezetékek, utak (Via Appia), portréfestészet, padlómozaik

 

- Catullus: Éljünk, Lesbia…, Gyűlölök és szeretek…

- hiperbola: görög eredetű szó, áthágást, túlzást jelent. Olyan gondolatalakzat, amelyben a beszélő nagyobb, erősebb jelentésű szavakat vagy mondatokat használ, mint ami a tényleges, szó szerinti kifejezésnek megfelelne.

- A veronai Catullus: első, tudatosan megszerkesztett verseskötet

- hatása: olasz reneszánsz, XIX. sz. német líra, Weöres Sándor, Devecseri Gábor

 

- Vergilius: Eclogák, Aeneis

- ekloga: Vergilius használatában vált a pásztori témájú (bukolikus), párbeszédes vagy monológ formájú, hexameterben írt költeményeket megnevező kifejezéssé. Az ekloga a békés pásztori élet idilli életérzését kifejező lírai vers, amely epikus elemeket is tartalmaz. Műfaji értelemben a Vergiliust követő korok is ebben az értelemben használják. A középkorban sem volt ismeretlen, a reneszánsztól a klasszicizmus koráig Európa-szerte vezető műfajnak számított, és a modern kor is megtalálta benne kifejezési formáit. A magyar irodalomban: Radnóti Miklós.

- idill: (gr. eidüllion ’képecske’) szűkebb értelemben pásztori témájú életkép vagy pusztán bukolikus témájú mű. Tágabb értelemben olyan irodalmi alkotás, amelyben az eszmény, mint megvalósult tartalom, a boldogság és öröm forrása jelenik meg.

- Horatius: Licinius Murenához

- óda: (gr. odé ’ének’) eredetileg – a görög irodalomban – éneket, lírai művet jelölt. Latinul: carmen. A himnusszal rokon, fenséges tárgyról szóló, emelkedett hangnemű, rendszerint bonyolult ritmikájú és felépítésű, terjedelmesebb lírai költemény.

- az arany közép, mérték a legfontosabb, kiegyensúlyozott élet

- hajótoposz

- Thaliarchushoz c. verse: Élj a mának! (Carpe diem!)

- alkaioszi strófa (két hosszú sor aranymetszettel, két rövid)

- hatása: Hajnóczy József, Kossuth Lajos

 

- Ovidius: Átváltozások (Metamorphoses)

- cél: Aeneashoz hasonló eposz megteremtése (15 könyvből áll)

- a világ keletkezésétől a saját jelenkoráig görög és római mítoszok összegyűjtése

- Augustus császár dicsőítése

- hatása: középkori lovagi líra, vágánsköltészet (szerelemfelfogás), reneszánsz, barokk festészet (mitológia),  Shakespearse, Goethe, Babits Mihály Gólyakalifa, G. B. Shaw, My Fair Lady

 

- Phaedrus: Állatmesék

- hogyan lehet megélni, boldogulni a tökéletlen, erőszakos, igazságtalan világban?