Arany János

2012.12.04 19:17

 

Arany János (1817-1882)

 

1.       Élete

- szül.: 1817, Nagyszalonta, elszegényedett hajdúcsalád kései gyermekeként

- apja: Arany György, anyja: Megyeri Sára

- 1823-32: elemi iskola, algimnázium Nagyszalontán

- 1833: debreceni református kollégium à 1 év múlva: Kisújszállás, ideiglenes tanítói állás

- 1835: debreceni ref. koll. folytatása, festészet, szobrászat, zeneszerzés kísérlete

- 1836: színész à hazatér: anyja meghal, apja ideiglenesen megvakul

- 1839-ig: nagyszalontai gimnáziumban segédtanító

- 1840: segéd –majd aljegyző à nov.: <3 Ercsey Julianna (41.Juliska, 44.László)

- 1847: Toldi, Kisfaludy Társaság pályázatának megnyerése à költeménnyel válasz Petófinek à szoros barátság

- 1848: Kisfaludy Társaság tagja, Nép Barátja szerkesztője, nemzetőr Aradon

- 1849: belügyminiszteri fogalmazó Debrecen, Pest à szabadságharc bukása: mindent elveszt, bujkál

- 1851: néhány hónapig Tisza Domonkos nevelője, nov.: nagykőrösi gimnáziumban magyar, latin

- 1859: Akadémia tagja, székfoglaló Zrínyi és Tasso

- 1860-tól: Pest, Szépirodalmi Figyelő, Koszorú szerkesztése

- 1865: meghal Juliska

- 1870-76: Akadémia titkára

- 1877: nyaranta Margit-szigeten lakott

- 1882: Petőfi szobrának leleplezése, meghűl à betegség à meghal


 

2.       Pályaképe

- 1845-1849: korai pályaszakasz

- első jelentős alkotása: Az elveszett alkotmány (Kisfaludy Társaság pályázat, 1845)

- Toldi (1846): olyan elbeszélő költemény, „melynek hőse valamely, a nép ajkain élő történelmi személy”, forma és szellem népiessége

- trilógia: Toldi szerelme, Toldi estéje (1848) sokkal különbözőbb a hangulata

- forradalom és szabadságharc: mozgósító szándékú népies helyzetdalok pl. Nemzetőr-dal, Rásüt az esthajnal…

- erkölcsi kötelesség: nemzetét buzdító költő szerepének vállalása

- költeményein Petőfi hatása érződik

 

- 1851-1860: nagykőrösi körszak

- háttérbe szorultak a hosszabb verses epikai alkotások à líra, kisepikai műfajok (ballada)

- előzmény: Toldi estéje (lírizálódás, rezignáltság)

- egyensúlyhiány, liberális romantika haladásképzetének megrendülés, ön –és nemzeti azonosságvesztés tragikus élménye

- rezignált, lemondó szemlélet, egyén és világ harmóniavesztése, eszmény és valóság ellentéte, lét lefokozottságának tapasztalata

 

- 1860-1877: az irodalomszervező

- 1860: Kisfaludy Társaság igazgatója

- első évek művészileg termékenyek

- 1863: Csaba-trilógia à Buda halála

- Szépirodalmi Figyelő, Koszorú szerkesztője

- 1870-től Akadémia főtitkára

- költői hallgatás

- 1877 nyaráig „alkalmi szesszenések”, „mondacsok”, emlékkönyv-bejegyzések, sírversek

 

- 1877- : az „Őszikék” korszak

- 1877 nyara: Margit-sziget à természet közelsége à visszatér alkotói kedve

- Gyulai Páltól kapott kapcsos könyvbe ír

- öregség, halál közelléte: rezignáció jellegének megváltoztatása

- végső nyugalom vágya, belenyugvás, önirónia + csendes derű, élethez való ragaszkodás

- pl. A lepke, Mindvégig, Epilogus

 

- epikus költészete

- modern élet töredezettség-élménye, én és világ megbomlott harmóniája, eszmény és valóság egyensúlytalansága, távlat –és egyensúlyhiány meghaladása, létértelem keresése

- egyén és világ harmóniájának az ősi világlátáshoz hasonló újraalkotására tesz kísérletet

- pl. Az elveszett alkotmány (mint Petőfinél A helység kalapácsa), Toldi, Keveháza (1852), Bolond Istók, A nagyidai cigányok (1851), Csaba-trilógia


 

- ballada-költészete

- műballada: XVIII. sz., Thomas Percy, James Macpherson – Osszián + romantika, szentimentalizmus

- ballada: nép –és műköltészeti kisepikai műfaj, de lírai és drámai elemeket is tartalmaz. Ált. tragikus témát dolgoz fel, de vannak komikus, vígballadák is. Történetet beszél el, ugyanakkor a cselekménye a szereplők drámai párbeszédéből, vagy lírai monológjából bontakozik ki. Mellékes körülmények elhagyása à szaggatott, homályos, drámai

1. népi jellegű balladák – skót és erdélyi népballadákkal rokonítható pl. Ágnes asszony

2. drámai balladák – párbeszédre és síkváltásra épül, shakespear-i pl. V. László

3. a históriás énekek hagyományához kapcsolódó pl. Zách Klára, Szondi két apródja

4. románcos – Goethe és Schiller hatását mutató pl. Rozgonyiné

5. kísértetes pl. Híd-avatás, Tengeri-hántás

6. anekdotikus pl. Pázmán lovag

 

1. ősi (archaikus) világképet újraalkotó pl. Rozgonyiné, Pázmán lovag, Mátyás anyja

2. elrendezettség felbomlása pl. Szondi két apródja, A walesi bárdok, V. László

3. fölbomlik az értékkommunikáció egyértelműsége, eltűnik a gondviselés

pl. Tengeri-hántás, Híd-avatás, Vörös Rébék

 

3.       Művei

- A rab gólya 1847

- Évek, ti még jövendő évek 1850

- Letészem a lantot 1850

- Írószobám 1850

- Ősszel 1850

- Kertben 1851

- A világ 1852

- Visszatekintés 1852

- V. László 1853

- Ágnes asszony 1853

- Szondi két apródja 1856

- A walesi bárdok 1857

- A lejtőn 1857

- Az örök zsidó 1860

- Vojtina arc poétikája 1861

- A lepke 1877

- Epilogus 1877

- Natuam furcá expellas 1877

- Vásárban 1877

- Tamburás öreg úr 1877

- Tengeri-hántás 1877

- Mindvégig 1877

- Őszikék 1877

- Híd-avatás 1877

- Vörös rébék 1877

- Sejtelem (Életem hatvanhatodik évébe) 1882. márc. 2.