Az avantgárd irodalma

2012.12.24 23:43

 

- ed. kifejezés: fr., felderítő előőrs

- mindenfajta hagyománnyal való szakítás

- irányzatai: kubizmus, futurizmus, expresszionizmus, dadaizmus, szürrealizmus, konstruktivizmus

- lezárul: második világháború

 

Kubizmus

- elnevezés: lat. cubus ’kocka’

- kiindulás: Franciaország

- előzménye: Paul Cézanne

- első alkotása: Pablo Picasso – Avignoni kisasszonyok, 1906-07

- képviselői: Georges Braque, Fernand Leger

- magyar képviselői: Bortnyik Sándor, Nemes Lapérth József, Uitz Béla

- geometrikus ábrázolás, tér és idő újszerű megragadása

- térbeli és időbeli többszempontúság, szimultanizmus (montázs, kollázs)

- lezárul: 1914

 

Futurizmus

- elnevezés: olasz, futuro ’jövő’

- kiindulás: Olaszország

- szimbolizmussal, szecesszióval szembefordul

- előzmény: Nietzsche – hőskultusz, Bergson – intuíciótan

- vezéregyéniség: Filippo Tommaso Marinetti – A futurizmus megalapítása és kiáltványa

(1909. február 20. – Le Figaro c. lap)

- kulcsfogalmak: erő(szak), mozgás, sebesség, lázadás

- művészeti megújulás mellett társadalmi-politikai változások

- programok (manifesztum), kiállítások, tüntetések, röpcédulák, reklám

- nagyvárosi élet, technikai fejlődés üdvözlése

- fontos: előítéletek feladása à hely megtalálása a világban

- hagyomány elutasítása, jövőbe vetett tekintet

- poétikai elvek: központozás eltörlése, hagyományos mondattani szabályok lerombolása, logika mellőzése, dinamikus hangzás, versritmus feloldása (szabad vers)

- szabad vers: pl. Marinetti: Óda egy verseny-automobilhoz, Walt Whitmann

- képzőművészet:           Umberto Boccioni – Egy kerékpáros dinamizmusa

                                      Giacomo Balla – Egy pórázon vezetett kutya dinamizmusa

- olasz futurizmus lezárul: 1914

- orosz futurizmus: 1912, Pofon ütjük a közízlést (kiáltvány) – Vlagyimir Majakovszkij

 

Expresszionizmus

- elnevezés: lat. expressio ’kifejezés’

- kiindulás: Németország

- fénykora: 1910-1925

- elutasítja a pozitivizmust, impresszionizmust, naturalizmust, de pozitivista módon társadalom és benne élő ember átformálása

- embereszmény háttere: kereszténység megváltásgondolata, felsőbbrendű ember, Bergson, Freud

- előzmény: Henri Matisse, Őszi szalon kiállítás, Párizs, 1905

- képzőműv. előfutár: Gauguin, Van Gogh „fauvisták” (vadak)

- irodalmi előfutás: Walt Whitman (szabad vers), Emil Verhaeren (szabad vers),  August Strindberg (dráma), Franc Wedekint (dráma)

- Die Brücke (A Híd): Drezda, 1905-1913, Emil Nodle

- Der Sturm (A Vihar): Berlin, 1910-1932, Kassák Lajos, Déry Tibor, Moholy Nagy László

- Der Blaue Reiter (A kék lovas), München, 1911-1914, Vaszilij Kandinszkij (festő), Paul Klee (festő), Arnold Schönberg (festő, zeneszerző), Ernst Barlach (képzőm.), Oscar Kokoschka (képzőműv.)

- Die Aktion (A Tett): Berlin, 1911-1932

- ember belső eszményének, szorongó látomásának kivetítése

- politikai jellegű állásfoglalások is

- szolidaritás a társadalom kivetettjeivel

- ellentétes fogalompárokban való gondolkodás (pl. szegény-gazdag, önzés-áldozat)

- műalkotás létrehozása: világot megváltoztató akarat, tett

- lázadó hang, poetikus, himnikus hangvétel, kétségbeesés

- szabad vers előnyben részesítése szinte kivétel nélkül

- szimbólumok helyett látomás

- szimultanizmus, montázs, képek és érzések viszonylag szabad áradása

- csapongó mondatfűzés, igék, főnévi igenevek, indulatszót terheltsége

- dráma: tanító szándék, színházban elvont terek, díszletek, stilizált játék

- Georg Trakl, August Stramm, Franz Werfel, Gottfried Benn

- magyar képviselői: Nyolcak - Tihanyi Lajos, Pór Bertalan, Márffy Ödön, Kernstok Károly, Berény Róbert

- Kassák Lajos, Botnyik Sándor, Uitz Béla, Nemes Lapérth József, Bernáth Aurél, Szabó Dezsó, Szabó Lőrinc

 

Dadaizmus

- 1916. február 8. Zürich, Cabaret Voltaire rendezvény, háború ellen tiltakozó fiatal művészek svájci gyülekezőhelye

- elnevezése: fr. gyereknyelvben „ló, paci”

                            Tristan Tzara: a mozgalom román származású vezéralakja szerint „szent tehén farka”

                            olasz tájnyelvben „kocka, anya”

- anarchista lázadás

- élet = valóság = művészet

- kulturális hagyomány és érték, minden meglévő művészi forma lerombolásának hirdetése

- esztétikumellenesség, botrány, közönség meghökkentése

- Marcel Duchamp, Hans Arp, Paul Éluard, André Breton (később szürrealizmushoz csatlakoznak)

- magyar képviselő: Kassák Lajos, Ma c. folyóirat

 

Szürrealizmus

- elnevezése: fr. sürréalisme ’valóság fölöttiség, valóságon túli’

- kiindulás: Franciaország, kséőbb Belgium, USA, Prága

- kezdete: 1919 és 1924 között, fénykora a 20-as évek második fele

- kései szakasza a második világháború után

- polgári rend elleni lázadás, politikai életben való részvétel

- alkotói sokan a kommunista párttal kapcsolatban vannak

- elnevezés használata először: Apollinaire – Teiresziász emlői (színdarab, 1917)

- első kiáltvány: dadaista csoportból kilépő Breton, 1924

- két világsík: egy látható és ellenőrizhető valószerű + látomásos, fantasztikus, álomszerű irrealitás

- utóbbi felszabadítására való törekvés

- ember igazi énje: tudatalatti (ártatlanság, költészet ismeretlen gazdagságának új lehetőségei)

- hatás: Bergson, Freud, Hegel, Marx, Einstein relativitáselmélete

                okkultizmus, parapszichológiai kutatások

                Novalis, Hölderlin, Blake, Coleridge művészete

                Lautréamont – Maldoror énekei (kollázstechnika, apokaliptikus látomás, későromantika

                „Szép, mint a varrógép és az esernyő véletlen találkozása a boncasztalon.”

                Appolinaire, dadaizmus à romboláson túllépve: új létrehozása, ember felszabadítása

- önműködő (automatikus) írás, szürrealista kép

- álom, önkívület, őrület, szabad képzettársítások rögzítése

- felszabadítás eszköze: fekete humor

- szürrealista vers: szabad asszociációkra épülő képsorozat, amelyben a kép elemei nincsenek egymással logikai kapcsolatban

- képviselői: Louis Aragon, André Breton, Paul Éluard, René Char

- magyar: Kassák Lajos, fiatal József Attila, Illyés Gyula

- szürrealista próza: naplóforma, folyamatosság felszámolása, mozzanatok

- dráma: oksági összefüggéseket lazító-feloldó álomszerűség, őrület, csoda

- festészet: De Chirico, Dalí, Chagall, Magritte, Miró

- film: Luis Bunuel

 

Konstruktivizmus

- elnevezése: lat. constructio ’összeszerkesztés’

- világ technicista jellegű újjáteremtésére való törekvés

- alkotói logika megtestesülése: gép

- esztétikum helyett hasznosság

- kpont: építészet, képző –és festőművészet

- képz.műv.: Kazimir Malevics, Piet Mondrian

- magyar: Huszár Vilmos, Kassák Lajos (Ma folyóirat)