Csokonai Vitéz Mihály

2012.12.04 19:10

 

Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)

 

1.       Élete

- szül.: 1773, Debrecen, protestáns szellemiségű, erős cívis (mezővárosi polgár) öntudatú családból

- 1780-tól: debreceni kollégium, első vers –és prózakísérletek

- 1788: főiskolai stúdium, majd teológushallgató, görög, latin, francia, német, angol, perzsa, héber nyelvtudás

- 1794: gimnáziumi poétaosztály vezetése, mint főiskolai hallgató

- 1792-től levelezés Kazinczyval

- 1795: örökre kizárják a kollégiumból (nem tud elszámolni pénzzel)

- Sárospatak: jog, de abbahagyja

- 1797: Komárom, Vajda Julianna à Lilla-versek, férjhez adták egy módos kereskedőhöz, miközben Csokonai polgári állást keresett a házasság anyagi alapját biztosítani

- Sárközy István alispán kisasszondi kastélyában 1 év vendégeskedés

- 1799-1800: csurgói református gimnázium segédtanára, majd visszatér Debrecenbe

- 1804: Rhédey Lajos gróf feleségének templomi temetése, Halotti versek (nagy filozófia költemény) felolvasása à megfázik, tüdőgyulladást kap

- 1805. január: meghal Debrecenben

 

2.       Hatások

- debreceni kollégium: szentencia, piktúra

- Horatius: arany közép, mértéktartás à tanít és gyönyörködtet

- Janus Pannonius: öntudatos költő à gúnyos, erotikus, szatirikus versek

- fr. felvilágosodás: Voltaire, Rousseau, Holbach, enciklopédisták

- olasz és német költészet: barokk és rokokó + magyar népköltészet à szintézist teremt a különböző irányzatok között, kül. stílusok összeolvasztása

- de egyéni költő, mert egyik stílusirányzat alá se sorolhatjuk be à saját

3.       Pályaképe

- első szakasz: a rokokó boldogságeszményének hirdetése

- 1793: A vidám természetű poéta c. bemutató vers

- Lilla-ciklus: szerelmes versek (kétharmada szerelmes verseinek átírása) 1797

- hatás: XIV. sz. perzsa költő Háfiz (élet öröme, mámor), Anakreón (bordal)

 

- második szakasz: 1801-től fordulat a költészetében

- bölcseleti tartalom

- nemzeti költészet felé fordul (bár nem konkrétan)

- hirdeti: szabad erkölcsi választás jó-rossz között

- összegzés: teljesség igénye

- pl. Halotti versek

 

4.       A vidám természetű poéta (1793)

- arc poetica: (lat. ’költői mesterség, költészettan’) a költészet szűkebb és tágabb szakmai céljait és eszközeit, a költő és a világ kapcsolatát vagy a költői műalkotás lehetséges szerepeit tematizáló költemény.

- hagyományhoz való viszony: Zrínyi, Janus Pannonius à öntudatos költő

- bemutatkozó vers, elmondja számára mi a költészet

- elutasítja: szentimentalizmus, tragédia, dráma

- hirdeti: rokokó boldogságeszményét

 

5.       Tartózkodó kérelem (1793: Egy tulipánthoz, 1803)

- „A hatalmas szerelemnek megemésztő tüze bánt. Te lehetsz írja sebemnek, gyönyörű kis tulipánt!”

- hangszimbolika: beszédhangok fizikai-akusztikai sajátosságaiban rejlő érzelmi-hangulati jelentéstöbblet poétikai felhasználása különféle érzéki képzetek felidézésére, a szövegbeli jelentés árnyalására. Hangutánzás, hangfestés is.

- rím: verssorok végének hangzásbeli összecsengése.

- tiszta rím: a sorok végének mássalhangzói és magánhangzói is azonosak, összecsengenek.

- asszonánc: (lat. assonare ’összehangzani’) olyan rímpár, amelyben a magánhangzók megegyeznek, a mássalhangzók csak hasonló hangzásúak.

- szimultán/bimetrikus verselés: (lat. ’egyidejű, egyszerre történő’ / gr. lat. ’kettős versmértékű) időmértékes és ütemhangsúlyos verselés egyidejű megvalósulása.

 

6.       Az estve (1789 és 1794)

- „Az enyim, a tied mennyi lármát szűle miolta a miénk nevezet elűle.”

- természet és társadalom összefüggése

- szentimentalista kivonulás a természet

- tanít és gyönyörködtet (piktúra + szentencia), műfaja óda

 

7.       Egyéb művei

- A magánossághoz (óda) 1798

- Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz (bordal, óda) 1802

- Az ember, a poézis első tárgya (második arc poeticája) 1801

 

- A reményhez: 1803

„Földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa, vak Remény!

„Bájoló lágy trillák! Tarka képzetek! Kedv! Remények! Lillák! Isten véletek!”

- Az alvó Lillára 1797

- A boldogság 1797

- Az álom 1794

- Konstancinápoly 1794

- A tihanyi ekhóhoz 1803

- Szegény Zsuzsi, a táborozáskor 1802

- A Hafíz siralma 1801

- Dorottya 1799

- Halotti versek 1804