Dante

2012.05.17 10:24

 

1.      Élete

- szül.: 1265 Firenze, régi nemesi eredetű család

- közvetlen ősei: céhpolgárok

- eredeti neve: Durante

- alsóbb egyházi iskolát (trivium, quadrivium), Bolognában jogot hallgatott

- 9 évesen meglátja: Beatrice Portinárit, egész életében eszményített szerelem (25 évesen meghal a nő)

- 1285: családod alapít, Gemma Donati

- politikai bonyodalmak

- 1300: szent év, római zarándoklat

- 1302: száműzik Firenzéből à Padova, Verona, vándorlás évei

. 1318: Ravenna

- 1321: meghal

- arckép megfestése: reneszánsz előfutára Giotto, életrajz: Giovanni Boccaccio

 

2.      Pályaképe

- Új élet (1292-93)

                 - vallomásos önéletírás

                 - 1292-93 körül keletkezett, verses-prózai alkotás

                 - szép új stílusban (dolce stil nuovo) íródott

                 - szerelem: erények forrása, szellemi megtisztuláshoz, erkölcsi tökéletesedéshez

                 - szonettek, balladák, canzonék + prózai magyarázat

                 - szerelem Beatrice iránt, hogyan lényegült eszménnyé

                 - eszményivé lényegült szeretet: istenség megközelítése

- A nép nyelvén való ékesszólásról (1305-1307)

                 - latin nyelvészeti-poétikai értekezés

                 - nép élőnyelve (toscanai olasz) a latinnal szemben, tudomány, irodalom rangjára

- Az egyeduralom (1320)

                 - állam elképzelése

                 - egész keresztény világ egyetlen birodalomban egyesül (univerzalizmus)

                 - világi uralkodó: császár, egyházi hatalom: pápa à harmonikus rend

                 - világi hatalom célja: értelem, erkölcs à földi élet boldogsága

                 - egyházi hatalom: hitbéli igazságok à örök élet boldogsága (mennyei Paradicsom)

 

3.      Isteni színjáték

- Dante főműve, toscanai nyelvjárásban

- középkor szellemiségét összefoglaló alkotás

- korabeli történelmi, teológiai, filozófiai, irodalmi műveltség egésze

- téma: misztikus túlvilági utazás

- Dante, az utazó: Pokol, Purgatórium, Paradicsom tájai

- megvilágosul a világmindenség mindent átfogó, egyetemes isteni rendje

- belső út: lélek bűntől való megtisztulása à utazó személyes üdvözülésének története

- hatás: Aeneas alvilágtörténete, Pál apostol égben járása

- Komédia: isteni sugallatra született alkotás, nem irodalmi mű (Dante szerint)

- divina ’isteni’, comedia ’komédia, színjáték’ a cím: eredendően műfaji megjelölés

- mai műfaj: kevert műnemű alkotás: epikus (fikciót beszél el), lírai (én belső történései), dráma (párbeszédes forma, jelenetek)

- középkori világmindenség (kozmosz) tükörképe

- szerkezet: számszerű összefüggések határozzák meg

                 - 100 ének: isteni tökéletességre utal

                 - 3 nagyobb rész

                 - lelkek birodalmának elrendezése is 3-on (Szentháromság) alapul

                 - Pokol, Purgatórium, Paradicsom 33-33 énekből

                 - verselésben fontos: 3

- tercina: hármas rímmel összefogott, háromsoros strófákból álló vers. A sorok 10 vagy 11 szótagos jambusokból állnak. Rímképlete: aba – bcb – cdc –ded stb.

- ptolemaioszi világkép: a Föld a világegyetem központja, gömb alakú