Humanizmus és reformáció Magyarországon

2012.10.17 23:01

 

A humanizmus és a reformáció Magyarországon

 

- XV. sz.: új szellemiség nyomai

- Hunyadi Mátyás 1458-1490: Itália után Mo.-n elsőként a reneszánsz és humanizmus

- Vitéz János nagyváradi püspök, Aragóniai Beatrix (Nápolyból)

- budai, visegrádi palota: ren. részekkel bővült

- olasz humanisták a királyi udvarban: Antonio Bonfini (történetíró), Galeotto Marzio (költő)

- Bibliotheca Corviniana: kódexek, nyomtatott könyvek (mára megmaradt könyvek: Országos Széchenyi Könyvtár + világ kül. könyvtáraiban)

- Sixtusi énekkar (pápai énekkar)

- külföldön tanuló magyar diákok száma megnőtt (Krakkó, Bécs, Itália)

- Bologna: pl. Thúróczy János történetíró

- Padova: pl. Brodarics István (mohácsi csata tudósítója)

- korszak egyetlen kiemelkedő költője: Janus Pannonius

 

- reformáció gyors terjedése

- bibliafordítói tevékenység

- nemzeti nyelv kiművelésének kezdetei

- iskolák, nyomdák alakultak

- vitadráma, prédikációs és levélirodalom virágzása

- fabulák (írástudatlan közönséghez)

- Pesti Gábor: Esopus fabulái, Heltai Gáspár: Száz fabula

- liturgikus énekek megújulása pl. Szenci Molnár Albert

- XVUI. sz. második fele magyar nyelvű világi költészet (Balassi Bálint)

- Bakfark Bálint: lantművész és zeneszerző

 

 

Janus Pannonius (1434-1472)

 

1.      Élete

- szül.: 1434, szlavóniai Csezmicén

- latinul ír, horvát anyanyelvű, magyarországi humanista költő

- név: Magyarországi János

- 1447-1458 Vitéz János (anyai nagybátyja, nagyváradi püspök) Itáliában neveltette

- magániskola: Guarino da Verona

- Velence, Padova (egyházjog, doktori cím)

- 1458: magyar királyi kancellária

- 1459: pécsi püspök lett

- 1465: Mátyás követeként Itáliába, kegyvesztett lett

- 1471: Mátyás elleni főúri összeesküvés

- 1472: Itáliába menekülése közben meghal Zágráb mellett, Medvevárban

2.      Pályaképe

- kötelező minták, mitológiai sablonok egyénivé formálása

- kortárs itáliai humanista környezet (magyar irodalomban később)

- antik római irodalom nyelvét, stílusát követi

Itáliai korszak (1447-1458)

- korai epigrammák: iskolai feladatra, rögtönzések, Martialis költészetének szellemes, csipkelődő hangnemét követik (pl. Gryllusra, Marcellóhoz)

- gyakran sikamlós erotika, kapcsolat a kkori vágánsköltészettel (pl. Szilviáról)

- retorikus szerk.: érvelés klasszikus alakzatai

- irónia à művelt ember szellemi fölénye a tudatlansággal, erkölcsi kicsinységgel szemben

- gondolkodásmód: humanizmus világi szellemében, vallás távol áll

- 1450 szent év zarándoklatainak gúnyolása (pl. Galeotto Marzióhoz) vallásßàhumanizmus

- dicsőítő énekek (panegiricus) élet erkölcsi természete, ember elé eszmények

- pl. Guarinóhoz (itáliai mestere) bölcs ember, jeles nevelő

 

Magyarországi korszak (1458-1464)

- epigrammák és elégiák

- költői helyzetének, saját életének kérdéshiányai, szellemi hontalanság

- értő közönség hiánya, Itáliába való visszavágyódás (műveltség, baráti környezet)

- pl. A narni Galeottóhoz

- alkotói büszkeség kimondása (pl. Pannónia dicsérete)

- 60-as évektől: elégikus-tragikus hangvétel (pl. Mikor a táborban megbetegedett, Saját lelkéhez) gyenge, beteg test ßàművelt, humanista szellem

 

- verseinek utóélete: Mátyás összegyűjtette, könyvtárában elhelyezte

- XVI. sz. többször kiadták, majd évszázadokra elhomályosult

- XIX. sz. három hosszabb költemény magyar fordításban megjelent

- 1930-as években életmű magyarra fordítása

- Weöres Sándor, Csorba Győző, Vas István, Nemes Nagy Ágnes

 

- Búcsú váradtól

- búcsúvers: (gr. propemptikon ’útnak induló’) alkalmi költemény, a nép –és műköltészetben is gyakori lírai műfajcsoport. Témája a szeretett személytől vagy környezettől való elválás. Az antikvitásban nagyobb művek részleteként és önállóan is megjelenik. Ismerjük a középkori lovagi költészetből is. A reneszánszban nagyszámú változata alakult ki. (pl. Bornemissza Péter: Siralmas énnéköm, Balassi Bálint: Búcsúja hazájától). Gyakori a kuruc kor népszerű irodalmában (pl. Őszi harmat után…)

- Egy dunántúli mandulafáról

- archetípus: őskép

- Saját lelkéhez


 

Balassi Bálint (1554-1594)

1.      Élete

- szül.: 1554, Zólyom várában, főnemesi család

- tanítója: Bornemissza Péter (kor legjelentősebb prédikátorírója)

- tanulmányok: 1565-től Nürnberg

- 1569: apját felségárulási perbe fogták à Lengyelország

- 1572: családja vigasztalására: Beteg lelkeknek való füves kertecske fordítás németről

- 1575: Báthori erdélyi fejedelem elleni hadjárat à elfogják à fejedelem barátja

- 1576: Báthorival Lengyelországba, lengyel reneszánsz udvari kultúra

- 1577: hazatér

- 1578: Losonczy Anna <3 à Anna és Júlia-versek

- 1579: hadnagyság Egerben 4 évig

- 1584: házasság unokatestvérével, Dobó Krisztinával, hozomány: elfoglal királyi tulajdonú, de zálogbirtokként a Dobók használta Sárospatak várát à vérfertőzés, felségárulás

- taktikai megfontolásból katolikus hit, házasság érvénytelenítése

- kapcsolatba kerül Wesselényi Ferenc feleségével: Szárkándy Anna à Celia-versek

- 1593: 15éves háború, Divény, Kékkő ostroma

- 1594: Esztergom ostromában megsebesül (ágyúgolyó) à pár napra rá meghal

 

2.      Pályaképe

- magyar nyelvű költészet megújítója

- poeta doctus: tudós költő (8 nyelven beszélt)

- költői pontosság életművének megszerkesztésére (Gerézdi Rabán szerint)

- Balassa-kódex: versek nagyobb egységekben, ciklusokban (keletkezéstől függetlenül) àmegalkotott (fiktív) lelki önéletrajz, számszimbolika fontossága (Petrarca)

- tematikus csoportok: szerelmes (Anna, Júlia, Célia-versek), istenes és vitézi versek

 

- korai költészete: magyar énekszerzés hagyományai àesztétika: dallam + szöveg

- nótajelzés: ad notam (szöveghez megadva)

- alkalmi költemények, valóságos élethelyzethez is kapcsolódnak, eseménysor

- európai humanista szerelmi költészet hagyományait követi

 

- tudós költészet és valódi szövegvers felé

- újaltin költészet formakultúrájának megismerése

- vers zenei-hangulati elemeinek növekedése

- valóságos élethelyzetektől való eltávolodás à költői fikció világa

- Júlia-ciklustól kezdve: költői képek kifejező szerepe egyre fontosabb

- Celia-versek: vizualitásra épülő kép és szöveg zenei hangulata fontos

- fordulat a magyar líra alakulástörténetében

- Balassi trubadúrköltő-e? Nem, mert folyamatosan változó, saját jegyek, nem egynemű

 

- istenes versek: 19 költemény

- személyes érdekű, közvetlen hangvételű alkotások, gyakran hit megrendüléséről

- nyelvi kifejezésmód: magyar vallásos verselés hagyományaihoz is illeszkedik

 

- életműben: versszerkezet változások

- első szakasza: szimmetrikus, 3 pillérre épülő kompozíció pl. Bocsásd meg, Úristen, Egy katonaének

- később: aranymetszés aszimmetrikus arányai pl. Ó, nagy kerek kék ég

- reneszánsz: művészi alkotás belső harmóniája, arányosság à világ egyetemes harmóniája

- Szép magyar komédia (Castelletti Amarilli c. olasz mű magyarosítása)

 

3.      Versei

- Hogy Júliára talála, így köszöne néki

- ütemhangsúlyos verselés: alapja a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok szabályos váltakozása. Alapegysége az ütem, amelyet egy hangsúlyos és néhány hangsúlytalan szótag alkot. A magyar ütemben a hangsúly mindig az első szótagra esik, mely után 1-3 hangsúlytalan szótag következik. Értelmi és verstani nyomaték nem esik egybe feltétlenül. (Sorfajták: verssorban előforduló ütemek és szótagok száma szerint nevezi meg a verstan pl. kétütemű hetes 4+3, ha a két sor azonos szótagszámú ütemet tartalmaz, akkor felezésről beszélünk. Balassi pl. felező nyolcas (4+4 xxxx / xxxx)

 

- Kiben az Celia szerelméért való gyötrelméről szól hasonlítván az szerelmet hol malomhoz s hol haranghoz: szerelmi élmény összetettsége, malom – forgó világmindenség, harang – égi és földi világot összekötő (szent) jelkép

- összetett (komplex) költői kép: több képszerű stíluselem kapcsolatából, egységbe szerveződéséből létrejövő alakzat. Leggyakrabban egy-egy metaforára épül: a metaforában rejlő tartalmi (fogalmi) és képi lehetőségeket bontja ki, miközben gyakran újabb, az alapmetafora fogalmi és képi részéhez illeszkedő metaforá(k)ba hajlik át.

- oximoron: egymásnak ellentmondó, egymással összeegyeztethetetlen jelentésű szavakat vagy mondatokat összekapcsoló retorikai és stílusalakzat.

 

- Egy katonaének: három részre szakadt Mo., végvárak fontossága

- életkép: a mindennapi élet valamely tipikus alakját vagy helyzetét, eseményét örökíti meg. Az egyénítés helyett a közös sajátosságok néhány jellemző jegyének, elemének kiemelése jellemzi. Önálló prózai vagy verses műként a XIX. sz. első fele, a romantika teszi divatossá.

- szinekdoché: (gr. ’együttértés’) jelentésátvitelen alapuló szókép, melynek alapja lehet a nem és a fajta (mint Balassi sorában: farkas és holló helyett vad s madár) vagy a rész és az egész („küzdött a kéz”) felcserélése.

- hídszerkezet:

 

 

- Balassi-strófa: hangsúlyos magyaros ritmusú versszak, melynek 3, 6, 9soros írásmódja ismeretes. (Balassi: 3soros) Minden hosszú sora 6-6-7 szótagú kisebb egységből (2 ütemből) áll, és e tagolás szerint írható a versszak 6 vagy 9 sorba is. Kötött rímképlete: aab ccb ddb, vagyis a hosszú sor hatosai egymással belső rímet alkotnak, a hosszú sorok záróegységei pedig szintén egybecsengenek. A ritmus és a rímszerkezet együtt nagyfokú megszerkesztettségre utal, és erőteljes zeneiséget hoz létre.

 

- Adj már csendességet (1591): rendkívüli tudatossággal megformált, ABA