József Attila (1905-1937)

2013.01.20 11:25

 

 

1.       Élete

- szül. 1905, József Áron – Pőcze Borbála

- 1908: legenda szerint Amerikába, valójában Románia, új család alapítása

- anya: mosásból próbálta eltartani gyermekeit

- 1910: Országos Gyermekvédő Liga à Attila és Etus Öcsödre kerül

- 1919: anyja halálakor teljesen árva lett

- gyám: Makai Ödön ügyvéd, Jolán férje

- 1920: makói magyar királyi állami főgimnázium, internátus

- 1924-től szegedi egyetem magyar-francia-filozófia szakos hallgatója

- 1925: bécsi egyetem, bécsi magyar emigrációval megismerkedik

- 1927: budapesti egyetem bölcsészkara

- 1928: Vágó Mária

- 1930: belép az illegális kommunista pártba, Szántó Judittal élettársi kapcsolat (1936-ig)

- 1931: Sarló és Kalapács c. moszkvai folyóirat a fasizmushoz közel álló költőkhöz sorolta

- Rapaport Samu révén kapcsolatba kerül a pszichoanalízissel

- 1933-34 körül kizárták a kommunista pártból, eltávolodik a kommunista eszméktől

- 1936: Thomas Mann-nal találkozik, majd 37-ben ismét: Thomas Mann üdvözlése c. óda

- 1936: pszichikai állapota megromlik, beteges szerelem pszichoanalitikusával, Gyömrői Edittel

- 1937: Kozmutza Flórával megismerkedik

- 1937: idegösszeomlás à szanatórium à Balatonszárszó (meghal)

- április 11. születésnapja a költészet napja

 

2.       Pályaképe

Helye a kánonban

- klasszikus modernség, avantgárd, újnépiesség, eu. későmodernség törekvéseivel összhangban

 

Pályakezdése

- 1922: Szépség koldusa (Juhász Gyula ajánlásával Koroknay József kis nyomdájából)

- meghatározó a nyugatos hang, Ady, Kosztolányi, Babits, Juhász Gyula hatása

- 1923 elején néhány versét már a Nyugat is közli

- 1924-től: Népszava folyamatos publikálási lehetőség

- 1925: Nem én kiáltok

- eltávolodás a Nyugattól, avantgárd hatás erőteljesebb (expresszionisztikus versnyelv, formabontás, rímtelenség, szabad vers – Walt Whitman)

- új szín: népdal, népballada műfaji jellemzői + paraszti-falusi élet jelenségei (Szegényember balladája, Szegényember szeretője, Aki szegény, az a legszegényebb)

- provokatív hangú költeményei erős indulatot keltenek

                                   Lázadó Krisztus: istenkáromlás vádjával perbe fogják

                                   Tiszta szívvel: szembeállítja az egyetem dékánjával

 

Tiszta költészete (1927-29)

- határozottan megjelenő költői kísérlet

- hatás: francia szürrealizmus (képalkotás, versszerkesztés)

- Tverdota György szerint: nincs áttérés a szabad asszociációs versalkotásra (automatikus írás)

- tiszta költészet megvalósításával kísérletezik

- jellemzők: szépség igénye, szürrealisztikus merészség, tudatos képalkotás, szabályos forma

- pl. Gyöngy, Ringató, Tedd a kezed, Medáliák-ciklus, Harmatocska

- Ihlet és nemzet c. tanulmány: műalkotás megtapasztalható univerzum

- 1929: Nincsen apám, se anyám (verseskötet, Szeged)

 

Szómágia és közösségi költőszerep

- 1928: Bartha Miklós Társasága (belépése jelzi: népi jellegű közéleti érdeklődés)

- 1931: Döntsd a tőkét, ne síránkozz

- 1930: Toll c. folyóirat elutasító bírálat Babith Az istenek halnak, az ember él c. kötetéről

- 1931: kritika Móricz és Kassák alkotásairól is

- szómágia: megnevezett dolog, személy azonos a nevével, s annak kimondásával hatalmat lehet nyerni fölötte (a szónak cselekvésértéke, természetfölötti hatalma van)

- proletárművészetet saját kora tiszta költészetével azonosítja

 

Pszichoanalízis és költészet

- 1931: megismerkedés a freudi pszichoanalízissel, osztott személyiségfelfogás

- lélekelemző módszerű gyógyító eljárás, cél a viselkedés tudattalan jelentéseinek napvilágra hozatala

- pácienst ösztönzi: szabad képzettársítással minden kritika és kontroll nélkül azt fejezze ki, ami épp eszébe jut

- pszichikum osztott szerkezete: ösztönén – én – felettes én

- műalkotás: költő tudatának mélyéről felszínre hozott rendezetlen, álomszerű, asszociatív emlék –és gondolattartalmak + rendező tudat és nyelv à szublimáció

 

A líra későmodern megújítása

- 1932: Külvárosi éj

- 1934: Medvetánc

- összetett látásmód, értelmező és rezignáltan belátó magatartás, lírai én osztottsága

- gondolati óda (A város peremén, Elégi, Óda, Eszmélet), tájköltészet (Ritkás erdő alatt, Holt vidék, Téli éjszaka, Falu) hagyományainak újraírása à önmegszólító vers (Vigasz, Téli éjszaka, Eszmélet)

- megszólító verstípus: lírai én önmagát szólítja meg, az ellentétes burkolt megfogalmazása, személyiség osztottságának tapasztalata

- formateremtés változatossága: kötött és szabad versforma határán egyensúlyozás (Elégia)

                                                                  villoni versforma megjelenése (Eszmélet)

                                                                  antikizáló hexameteres forma (Párbeszéd)

                                                                  ősi magyaros formák (A hetedik)

 

A kései versek világa (1934 őszétől)

- felerősödik a szublimációesztétika

- tudat legmélyéről felhozott kaotikus élmények, stb. fegyelmezett nyelvi formákban

„Nem való ez, nem is álom, ugy nevezik, szublimálom ösztönöm”

- anya-nő-gyermek motivikus kapcsolat: Mama, kései sirató, Gyermekké tettél, Flóra 1-2

- apa-isten mot. kapcs.: Nem emel föl, Bukj föl az árból

- gyermek-férfi mot. kapcs.: Kirakják a fát

- bűn motívuma: A bűn, Karóval jöttél

- játék motívuma: Könnyű fehér ruhában

- lírai én osztottságát mutató önmegszólító versek: Tudod, hogy nincs bocsánat, Karóval jöttél

- létösszegző igényű versek: Kész a leltár, Talán eltűnök hirtelen

- történetszerűség (Bókay Antal szerint): belső történetek megjelenése

- 1936: Szabad ötletek jegyzéke két ülésben („pszichoanalitikus önéletrajz”)

- közösségért való felelősség: Levegőt!, A Dunánál, Hazám, Thomas Mann üdvözlése

- 1936: Ignotus Pállal Szép Szó c. folyóirat

- megjelenik utolsó verseskötete: Nagyon fáj

 

3.       Versei

- Tiszta szívvel 1925

- Gyöngy 1928

- Klárisok 1928

- Medáliák 1928

- Harmatocska 1929

- Holt vidék 1932

- Ritkás erdő alatt 1932

- A hetedik 1932

- Téli éjszaka 1933

- Reménytelenül 1933

- Elégia 1933

- Óda 1933

- Eszmélet 1933-34 tele

- A Dunánál 1936

- Kirakják a fát 1936

- Nagyon fáj 1936

- Kész a leltár 1936

- Nem emel föl 1937

- Flóra 1937

- (Én, ki emberként…) 1937

- Arc poetica 1937

- Születésnapomra 1937

- Bukj föl az árból 1937

- Hazám 1937

- Könnyű, fehér ruhában 1937

- Tudod, hogy nincs bocsánat 1937

- (Karóval jöttél…) 1937

- (Talán eltűnök hirtelen…) 1937

- (Ime, hát megleltem hazámat…) 1937