Katona József: Bánk bán

2012.12.04 19:15

 

1.       Történelmi téma, irodalmi vándormotívum

- nemzeti drámánk: a mű a magyar kultúrában többet jelent önmagánál, értelmezésben a nemzeti vonatkozásokra helyeződik a hangsúly

- téma: 1213, II. András felesége ellen elkövetett királynégyilkosság

- Katona kül. krónikák alapján állította össze (Bonfini, ford. Heltai Gáspár)

- de: nem azonos a történelmi eseményekkel, sem a XIX. sz. eleji magyar valósággal

 

2.       Drámai alaphelyzet

- már a cselekmény elindulása előtt létrejön

- megismerhetjük: előversengésből, második szakasz párbeszédeiből

- Endre király Galíciában hadjáratot vezet

- távollétében Bánk a hatalom letéteményese, de Gertrudis eltávolítja az udvarból

- Ottó (Gertrud öccse) szemet vet Bánk feleségére, Melindára à nem titok az udvar előtt, botrány készülődik

- Gertrud a magyar nemeseket háttérbe szorítja, merániakat vagyoni, politikai előnyökhöz juttatja à magyar nemesség megosztott

- udvari erkölcs megromlott, pazarló mulatozás, nép nyomorog

- dráma világában már a cselekmény elindulása előtt megbomlott a harmónia (Gertrudis tetteinek következtében) à konfliktus kialakulása

- királynő: meglévő állapot fenntartása ßà Bánk: harmónia visszaállítása

- alaphelyzet összetettsége à konfliktus összetettsége (Bánkot magánemberként és közemberként is érintik a történtek = Bánk magánember, bán méltóság)

à drámai cselekményt létrehozó-mozgató viszonyváltás csak Gertrudis és Bánk között játszódhat le

 

3.       Gertrudis a konfliktusban

- cél: a hatalom birtoklása, hazájából jöttek előnyökhöz juttatása

- ehhez eszközökkel is rendelkezik

- nem tud Ottó és Bíberách praktikájáról, de nem vétlen Melinda meggyalázásában: tart az udvari botránytól, de jobban, hogy Gertrudist és Merániát nevetségessé teszi, ha Melinda visszautasítja Ottót

 

4.       A bánki teljességeszmény és a konfliktus

- Bánk kétszeresen kitüntetett helyzetben: uralkodó utáni legfőbb közjogi méltóság, drámai értékhierarchia csúcsán álló jellem

- emberi teljességért folytatott igyekezet

- karaktere: Melinda iránti szerelem, szociális érzékenység, felelős hazaféltés, királyhűség, méltóság, értékteremtő magatartás

- cél: diszharmónia megszüntetése, erkölcsileg magasabb rendű, új értékminőség felállítása

- konfliktushelyzete: magán –és közélet à mindkettőnek próbál megfelelni

- de érzi: két problémakör összeegyeztethetetlenségét „Itten Melindám, ottan a hazám”

- törvényesség keretein belül drámai konfliktus megoldása lehetetlen

 

5.       Ellentétek Gertrudis és Bánk körében

- Gertrudis és Ottó

- Ottó és Bíberách

- Bánk és Petúr

- Bánk és Melinda

à drámai cselekmény: mindenki küzdelemben, de mindegyik értelme: Bánk és Gertrudis konfliktusa

 

6.       A középpontos ötödik felvonás

- IV. felvonás: drámai tetőpont à konfliktus megoldódik (Melinda lelkileg összeomlik, Bánk megöli a királynét)

- kölcsönös viszonyváltás ezután: Bánk és Endre közt lehetséges

- bűnös-e Bánk vagy a királyné? csak az eddig jelen nem lévő hatalmi kpont, Endre adhatja meg a választ

- döntéshez: meg kell ismerni a tényeket, indítékokat à Endre (V. felvonás) passzív kpont (döntéshez szükséges információkat csak más szereplőktől tudhatja meg)

- szereplők: részinformációk à király vívódása à döntés

- másik kpont: Bánk (szintén passzív)

- V. felvonásban műfajváltás történik à középpontos dráma: két szereplő centrumba emelése, rákényszeríti a viszonyulást mindenkire, kpont lehet egy eszme, szereplő

 

7.       Bánk tragikuma

- végzetes hiba elkövetése: magánügyből, magánemberként, bosszúból gyilkol

- törvénytelenség, zűrzavar ellen küzd à maga szabadítja el azt

- teljes összeomlás

 

8.       Endre belátása

- be kell látni: királyné politikai és erkölcsi bűneit nem enyhíti a nagyúr tette

- Gertrudis iránti szenvedélye, gyengesége csorbát ejtett tekintélyén

 

9.       Lefokozott világrend

- király csak az ötödik felvonásban lép színre (=Fortinbras-Hamlet, rendőrhadnagy-Tartuffe)

- hatalmi hierarchikus szerepe nem felel meg a dráma világában értékrangsorbeli szereppel

- nem képvisel erkölcsi értéket a nemzeti eszménnyel kapcsolatban

- ellentétek kiegyenlítődése részleges, a harmónia lefokozott marad