Lovagi epika és líra, vágánsköltészet

2012.05.17 10:23

 

Lovagi epika és líra

 

- XI. sz. utolsó harmada: középkori kolostori kultúra kpontjai mellett: uralkodói udvaros, főúri kastélyok

- kereszténység rendjébe, de világiasabb jelleg (evilági élet)

- udvari kultúra művelői: elsősorban lovagok (király vagy hűbérúr szolgálatába szegődő nemesek vagy azok kísérői)

- hármas ügy szolgálata: keresztény hit védelme, hűbérúr szolgálata, gyengék és védtelenek oltalmazása

- értékrend: hűség, becsület, lelki nemesség, erkölcsi tisztaság, harci bátorság

- nemzeti nyelven megszólaló világi epika és líra megteremtése (téma: harc, szerelem)

 

- XII-XV. sz. epikus művek verses (lovageposz) vagy prózai (lovagregény) alkotások voltak

- lovageposz: XII-XIII. sz. Franciaország, Németalföld, Németország, magasztos célokért vívott hősi harcokról szóló verses, énekelt, később olvasott lovagi elbeszélések. Szereplői, tárgyai, tájai gyakran allegorikus, misztikus tartalmakra utaltak. Laza szerkezetű cselekmény, viszonylag önálló történetek.

- lovagregény: XIV-XV. sz. gyakran a lovageposzok prózai átírásai. Szent ügyek szolgálata helyett vagy mellett egyre inkább az érdekességet, a szórakoztatást, a kalandot helyezték előtérbe.

 

- XII-XIV. sz. Délkelet-Franciaország, királyok, főurak, alsó és középnemesek, lovagok, vándordiákok, kolduló szerzetesek (témák: hadjáratok, hősi tettek, szerelmek, barátságok, társadalmi élet vonatkozásai)

- trubadúrköltészet: meghatározott formájú, a nőt ellenállhatatlan szépségnek, magasabb rendű lénynek láttatta. Az eszményesítés fontos eleme, hogy a lovagköltő választottja előkelő származású férjes asszony volt, gyakorta hűbérurának felesége. Távolságtartás, tényleges térbeli és társadalmi, erkölcsi távolság.  A francia eredetű, provanszál dalköltészet a trubadúrok (provanszál: trobar ’költeni, zenét szerezni’) vándorlásai nyomán egész Európára meghatározó hatást gyakorolt.

- minnesängerek: német nyelvterület énekesei (német: Minne ’szerelem’) többnyire szintén lovagok voltak, de a XIV. sz. végétől iparosok, kereskedők és városi polgárok is. Mesterdalnok-iskolákat hoztak létre a céhek mintájára, és évente dalnokversenyeket rendeztek. Hatást gyakorolt rájuk a népköltészet gondolat-, forma-, és motívumvilága. Téma. természet, szerelem. Eszményesítés mellett az elmúlt vagy a várt szerelmi élménnyel összefüggésben megjelenhetett az erotika is.

 

 

Roland-ének

 

- Nagy Károly 778-as spanyolországi szaracénok elleni hadjáratát tematizálja

- XI. sz. nyolcvanas éveiben keletkezett

- fenyő: uralkodói szimbólum

- hegycsúcs, lovagi jelvények (kard, kürt)

- hatás: Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem

 

 

Walter von der Vogelweide (1170-1230)

 

1.      Élete

- szül: 1170 körül

- életéről kevés pontos adat

- német Minnesäng legkiemelkedőbb alakja

- pályája első szakasza: Badenbergi Frigyes osztrák herceg bécsi udvarában

- 1198: herceg halála, elhagyja Bécset, vándorélet

- 1213-tól II. Frigyes mellé szegődött, hűbérbirtok a császártól

- 1230 előtt meghal, pontos dátum nem ismert, sírja feltárhatatlan

 

2.      Ó jaj, hogy eltűnt minden…

- idő –és értékszembesítő vers

- ifjúkor – öregkor: élet mulandósága, egykori értékek szertefoszlása

- értéktelített múlt és értékkiüresedést mutató jelen ellentéte

- élet, álom, valóság, érzéki csalódás?

- elégikus, panaszos hangnem

- üdvözüléshez vezető út: lovagi eszményekhez való visszatérésen keresztül

- alexandrin jambizált változata: nibelungi sor (--|u-|--|u||--|u-|u-

- képvershez közeli látvány: kacskaringós út (életút) à hatás: Erőltetett menet - Radnóti

 

3.      A hársfaágak csendes árnyán

- távolságtartó lovagi költészet hagyományainak áttörése

- beteljesült szerelem diadalmas boldog érzése

- két ember kapcsolata, mint kölcsönös örömforrás

- elbeszélő: fiatal lány (világgá kiáltás, de intim titok?)

- népköltészet hagyományai

- vágánsköltészet hatásának jelenléte

 

 

Vágánsköltészet

 

- XII-XIII. sz. világi líra jelentős ága, feudális kötöttségekkel és tekintélyelvűséggel szembehelyezkedik

- lat. vagans ’vándorló’

- gyakran: egyházi iskolákhoz, egyetemekhez tartozó vándorló diákok, értelmiségiek, de nem egyházi

- komoly teológiai, irodalmi, zenei képzettség

- szellemi függetlenség hívei

- profán (hétköznapi, tiszteletlen) kifejezésmód, szabadszájú stílus

- szövegek: énekversek, zenei kísérettel előadva

- téma: pénz hatalma, erkölcsök romlottsága, világ rendezetlensége, fiatalság, szerelem, testiség, mámor, kocsmázás

- legbőségesebb gyűjtemény: Carmina Burana (több, mint 200 latin nyelvű diákének)

- hatás: Carl Orff, XX. sz. zeneszerző

 

 

Carmina Burana

Minthogy a méltóság

 

- vágáns-humanitás: egyházi tekintéllyel, születési nemességgel, pénz hatalmával szemben

- nemesség = méltóság = természetes emberi erények, virtus (Iuvenalis nyomán)

- hat pár rímes hexameter, keretes szerkezet