Nagy László (1925-1978)

2013.01.20 11:27

 

Helye a kánonban

- modernséget lezáró lírakorszak egyik legjelentősebb alkotója

- esztétikai alkotás: használati érték, társadalomformáló szerep

- személyes lírai alany

- líranyelv: ember és világ disszonanciákból építkező teljességére törekszik

- bartóki eszmény poétikai változata

- elemi indulat, egyetemességre törő gondolatiság

- archaikus és szerves népi hagyományok gazdagsága

- költői beszéd feltételezett ősformái (ritmusok, regölések, siratók, mellérendelő nyelvi szerk.)

- erőteljes látomásos képiség

- keresztény szimbólumok + pogány gyökerű elemek

 

Elhúzódó pályakezdés

- korai versei: életerő, mágia legközvetlenebb formáit idéző mesterkéletlen népiesség, lendületes ritmika, életküzdelem mozzanatait felmutató képiség (Csodafiú-szarvas, Kiscsikó-sirató, Adjon az Isten)

- programos, sematikus versek (költői világ beszűkölése)

- bolgár népköltészettel megismerkedik à folklór, esztétikum tisztelete

- hazatérte után: csalódottság, szembesülés, eszmélkedés folyamata, elhallgat az ünneplő retorika

- szégyen, kudarc, számadásszerű versek


 

Összetett többszólamúság

- írott szó hitelessége fontos kérdés

- alapellentétpárok (tél-nyár, öreg-fiatal)à lét teljessége, egésze

- dal műfajától eltávolodik

- elégikus, rapszodikus, összetetten többszólamú lírai kompozíciók, hosszúénekek

- hosszúének/hosszúvers: terjedelmes, akár kötetnyi lírai kompozíció, amely a lírai bensőséget megőrizve túlhalad az élmények személyes körén. Epikai, illetve drámai elemeket is felhasznál, magába olvaszt. Elsősorban a költői érzékelés kiterjesztésének és fölfrissítésének egyik megnyilvánulása a modern költészetben. Gyakran kapcsolódik össze mítoszi tematikával. Retorikai formaszervező elve a mellérendelő összetételek halmozásán alapul, mely azt a benyomást kelti, hogy az íródó szöveg szinte a végtelenségig folytatható.

- tárgyiasabb leírás, példázat, allegória, szimbólum, mítosz

- 1957: Deres majális (gyűjteményes kötet)

- műfordítások (8 évig nem jelenik meg verseskötet)

- hatás: García Lorca, Dylan Thomas verseinek fordítása

 

Mítoszteremtő érett költészet

- 1965: Himnusz minden időben, újramitologizáló költészet megújulása, kiteljesedése

- látomásos költői képek

- versvilág = világmodell, lírai én = központi hős

- életrevaló emberség, értékek felelős képviselete, küzdelem kilátástalansága (Ki viszi át a szerelmet, Tűz, Himnusz minden időben)

Versritmus

- tagoló vers, gyakran időmérték rámintázásával

- portréversek: költői-művészi szerep problémáit tematizálja

- pl. Csontváry, Bartók és a ragadozók, József Attila

- 1964: Menyegző (hosszúvers)

- 1966: Arccal a tengernek (gyűjteményes kötet, Kondor Béla képeivel)

- 1971: Ég és föld (oratórium)

- 1973: Versben bujdosó – élet és költészet konfliktusa, költőszerep válsága

- 1977: Jönnek a harangok értem (posztomusz verseskötet, még általa összeállítva)

 

Versei

- Csodafiu-szarvas (1944-46)

- Ki viszi át a szerelmet (1957)

- Himnusz minden időben (1960-64)

- József Attila! (1960-64)

- Menyegző (1964)

- Seb a cédruson (1967-73)

- Versben bujdosó (1965-73)

- Verseim verse (1973-77)