Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)

2013.01.20 11:27

 

Helye a kánonban

- második világháború utáni későmodern líra egyik legjelentősebb életműve

- tárgyiasabb líranyelv (Pilinszky), személyességet háttérbe szorító irány

- kései Babits és József Attila költészetéhez kapcsolódva bontakozik ki

- meghatározó hatást gyakorol: 70-es évek új költőnemzedékére

- 1946: férjével, Lengyel Balázzsal megalapítja az Újhold c. folyóiratot (1948-ban betiltják)

- 1986-tól haláláig Lengyel Balázzsal az Újhold-Évkönyvet szerkesztette

 

Költészetének jellemzői

- modern, descartes-i racionalizmus: van olyan valóság, amelyről az emberi értelemmel objektív tudás szerezhető

- költészet = módszeresen kérdező és kételkedő tudásvágy

- pontos nyelvhasználat

- vers = művészi alakításként, a nyelvvel való küzdelemben válik a világ nehezen kiismerhető valóságával szemben esztétikai rendezettségű szöveggé „ne mondd soha a mondhatatlant, mondd a nehezen mondhatót”

- líranyelv: csend, hiány, kihagyásokból fakadó sűrítettség

- jelhasználat: jel gyakran csak önmagára vonatkozik (nem a versben kívüli valóságra)

- hermetizmus: (gör-lat. ’zárt, hozzáférhetetlen, titkos, bűvös / tan, tanítás’) XX. sz. költői irányzat. Nevét az ókori (nagyrészt egyiptomi) a világmindenség teremtésével, az istenek világával, emberi lélekkel, asztrológiával, mágiával foglalkozó iratokról kapta (hermetikus irodalom). A későbbi századokban a spekulatív, misztikus irányzatokhoz kapcsolódó műveket nevezték hermetikusnak. A XX. sz.-ban a széles kzönség számára nehezen érthető, titokzatos költészetet jelöli. A jermetizmus a szubjektum megalkotását a nyelvre bízza. Alkotó cselekvésre készteti a befogadót, melyben az olvasás tulajdonképpen „újraírás”. Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Paul Valéry.

 

A korai pályaszakasz

- művei meglehetős időbeli távolsággal, hosszú érlelési folyamatokat követően jelennek meg

- 1946: Kettős világban

- egyfajta vallomásos jelleg őrzése

- klasszikus modernség személyiségfelfogásától való távolodás

- fontos szerep: történelmi tudat, erkölcsiség, gondolatiság, szenvedély

- „én” – „nem én” – önismeret – világismeret

- személyes lét tudása, világ létezésének bizonyossága à kapcsolat: érzékelés, viszonyulás, figyelem, tanulás, megismerés teremti meg

- kétséges: megjelenő világban a rejtőzködő igazságok megismerhetősége (személyiség elbizonytalanodása miatt)

 

Személytelen tárgyiasság

- 1957: Szárazvillám c. kötet második ciklusa – új költői korszak kezdete

- költészet kettős vonatkozásai megmaradnak

- elvész a tudati és metafizikai bizonyosság

- lírai én helyett: személytelen tárgyiasság, objektív líra

- költészeti stílus: névszói (nominális), fontos szerepet kap az ismétlés (szó szerinti, szerkezeti)

- retardáció à feszültség

 

A pálya csúcsa

- 1967: Napforduló – tárgyak kitüntetett szerepe

- a „között” állapota: anyagi és szellemi metszéspontban jön létre (Között, A tárgyak)

- Ekhnáton-ciklus: költészetének csúcsteljesítménye

- 1969: Lovak és angyalok (gyűjteményes kötet)

- 1981: Között

- ismeretelméleti felvetések: nyelv

- az én nem választható el a nyelvtől, a versbeli szövegvilág nyelvi-poétikai viszonyai által meghatározott à szubjektivitással való teljes szakítás


 

Esszék, műfordítások, mesék

- 1975: 64 hattyú (esszékötet)

- 1982: Metszetek (könyv)

- 1984: A hegyi költő (esszémonográfia)

- 1988: A szőke bikkfák (rádióban elhangzott verselemzéseinek gyűjteménye)

- 1995: A tünékeny alma (Lengyel Balázzsal közös kötetben közreadott verselemzések)

- 1964: Vándorévek (műfordítások) drámafordításai pl. Corneille, Racine, Moliére, Brecht

- 1962: Aranyecset, 1978: Bors néni könyve (gyermekirodalom)

 

Versei

- Fák (1957-67)

- A szabadsághoz (1942-46)

- A szomj (1942-46)

- Között (1962)

- Ekhnáton jegyzeteiból (1957-69) – Fáraó az i.e.XIV. sz., az egyistenhit bevezetője Egyiptomban

- Ekhnáton az égben (1957-69)

- A tárgyak (1957-69)

- A tárgy fölött (1957-69)