Nyelvemlékeink

2012.05.17 10:22

 

Ómagyar Mária-siralom

 

- magyar költészet legelső lírai szövegemléke

- Louveni kódexben

- szerzője nem ismert

- magyar nyelvű lapszéli jegyzetek à kb. XIII. sz. utolsó negyedében kel., domonkos rendi kultúra

- lehet: latinul nem tudó veszprémvölgyi apácáknak lelki igényei

- több latin nyelvű forrást felhasznál

- 1910: német könyvtáros megvásárolta à Gragger Róbert berlini nyelvészprofesszor ismerte fel

- 1982: állami csere à Magyarország

- műfaja: szekvencia (lat. sequentia ’ami következik’) a himnuszokhoz hasonló szertartási ének – ima, könyörgés.

- egyházi szertartáson kívül hangozhatott el (mert nem latin)

- verselés: kétütemű hangsúlyos

- szótagszáma: kötetlen

- rímelése: főleg páros (aabb), de bokorrímek (aaa) és félrímek (xaxa) is

- keresztény hagyomány + pogány siratók

- istenanya fájdalma, fia kereszthalálát anyaként megélő Mária

- fiához és a passiótörténet különböző szereplőihez szól

- kicsinyítő képzős, birtokos személyjeles megszólítások pl. urodum ’uracskám’

- indulatszók pl. ó

- ismétlések, halmozások, felkiáltó és felszólító mondatok, ellentétező párhuzam, szótőismétlés

- világ – virág motívum

 

 

Halotti beszéd és könyörgés

 

- kb. 1200 körül keletkezett

- latin nyelvű szöveg fordítása

- Pray-Kódexben (eredeti és magyar szöveg is)

- Toldy Ferenc nevezte el Pray Györgyről (jezsuita történész, elsőnek ismertette a prédikációt)

- két, egymástól elkülönülő rész, fordítás is eltérő

- első rész: több ponton eltért az eredeti szövegtől (kihagyások, betoldások)

- könyörgés: második rész, kötött szertartásrend, pontos, szó szerinti fordítás

- hatás: Kosztolányi Dezső, Márai Sándor

 

 

Intelmek, geszták, legendák

 

- intelem: (gr. parainézis ’intés, megintés’) meghatározott személyhez intézett erkölcsi célzatú beszéd, tanító-nevelő szándékú szellemi hagyaték. A középkor latin nyelvű intelmei gyakran uralkodókhoz vagy a trón várományosához szóló tanítások voltak, olyan „királytükrök”, melyekben a tényleges vagy leendő uralkodók megláthatták, milyennek kell lenniük, hogyan kell keresztény királyhoz méltóan gyakorolniuk az uralkodást.

- geszta: (lat. gesta rerum, res gestae ’viselt dolgok’) a középkori udvari-nemzeti történetírás egyik jelentős műfajaként összefüggő, kiszínezett előadásban mutatta be egy-egy nép, ország vagy uralkodóház történetét. A régmúlt mondaszerű ábrázolása mellett a közelmúltat hitelesebben, krónikaszerűen tárgyalta. Mivel a hiteles történeti tartalmakat vegyítette a fikcióval, a kolostorokban írt évkönyveknél (annales) és a krónikáknál irodalmibb formának tekinthető.

- legenda (lat. ’olvasandó’) prózai, ritkábban verses formájú epikus műfaj, amelyek a vallási szempontból fontos személyek életét és csodaélményeit a példaadás, lelki épülés szándékával beszéli el.


 

- Szent István intelmei Imre herceghez: legkorábbi latin nyelvű szövegemlékünk, 1020

- Anonymus: Gesta Hungarorum: 1200-as évek, P. dictus magister, III. Béla jegyzője

- Margit-legenda: IV. Béla lányának élettörténete és csodatételei, Ráskai Lea másolta