Pázmány Péter (1570-1637)

2012.11.01 09:42

 

1.       Élete

- szül.: 1570 Nagyvárad, ősi nemesi családban

- 13 éves koráig református à mostohaanya hatása: katolikus

- 1583-tól: Kolozsvár, Krakkó, Bécs, Róma à Graz, tanári pálya

- magyar ellenreformáció vezető személyisége

- 1616: esztergomi érsek, 1629: bíboros

- 1623: magyar papnevelde Bécsben (Pazmaneum)

- 1635: nagyszombati egyetem à budai egyetem à ELTE

- 1632: római küldetés, egészsége megtört à 1637-ben meghal

 

2.       Pályaképe

- ellenreformáció, magyar barokk kiemelkedő alakja, barokk próza mestere

- fontos szerep: magyarnyelvűség elterjesztése

- Imádságos könyv (1606)

- fordít: Kempis Tamás Krisztus követése (1624)

- ellenreformáció szellemiségét terjesztő vitairatok: Felelet (1603) – Magyari István állítását cáfolja

- Öt szép levél (1609) – Alvinci Péter kassai prédikátorral

- Isteni igazságra vezérlő kalauz (1613)

 

3.       Prédikációk (1636)

- irodalmi és nyelvi szempontból legjelentősebb műve

- cél: erkölcsi tanítás, vallásos lelkület megerősítése

- szónoki eszmény: retorika + erkölcs elválaszthatatlan egységben kezelő prédikátor

- retorikus felépítés: barokk körmondatok, képek, hasonlatok, gondolatalakzatok, közmondások

- retorika: (gr. eiro, lat. oro „beszélni, szólni’) az ékesszólás tudománya. A szónoki mesterség szabályai a görög kultúrában alakultak ki és Arisztótelész rögzítette Rétorika c. könyvében. Arisztotelész a retorikát önálló tudományágnak tekinti, művében meghatározza a fogalmat, kitér a szónoki beszéd fajtáira, szerepére és szerkezetére, valamint a szónokok jellegére és előadásmódjára is. A szónoklattan szerepe és súlya több évezredes története során általában olyan korokban nőtt meg, amelyekben a társadalom szélesebb rétegeit érintő eszmék álltak egymással szemben à vita (polémia)

- jezsuita hármas szónokeszmény: téríteni (movere), tanítani (docere), gyönyörködtetni (delectare)

- latin szónoklattan alkalmazása a magyar nyelvre à árnyaltabb, gazdagabb magyar prózanyelv

- Mint kell a fiaknak tisztelni szüléjeket