Petőfi Sándor

2012.12.04 19:17

 

1.       Élete

- szül.: 1823, Kiskőrös

- apja: Petrovics István kocsma –és mészárszékbérlő

- anyja: Hrúz Mária

- 1824: Kiskunfélegyháza (ezt nevezte szülőföldjének)

- tanulmányok: 1828-tól Kecskemét, Sárszentlőrinc, Pest, Aszód (első fennmaradt verse), Selmec

- dunai árvíz à családja tönkremegy

- 1839: Pestre szökik, statiszta a Pesti Magyar Színházban, rokonoknál házitanítóskodik Ostffyasszonyfán

- 1839-től: katona à Graz, Zágráb, Károlyváros, Sopron à 1841: egészsége miatt leszerelték

- 1841, nyár: vándorszínész a Dunántúlon

- 1841-42: pápai kollégium diákja, Jókai Mórral megismerkedik

- 1842: Athenaeumban megjelenik első verse

- 1842-43: színész Székesfehérvárott és Kecskeméten à másolás és regényfordítás Pozsony, Pest

- személyes kapcsolat Bajza Józseffel és Vörösmarty Mihállyal

- vándorszínész: Debrecen, Érmellék

- 1844, február: gyalog Pestre verseit kiadni

- 1845. nov.  – 1846  márc.: családja körében Szalkszentmártonban

- 1846: Tízek Társasága à fiatal írók és költők érdekeit védő szervezet à márciusi ifjak magva

- 1846, ősz: nagykárolyi megyebál, Szendrey Júlia + Életképek munkatársa

- 1847: verssel és levéllel köszönti Arany Jánost, Toldi szerzőjét à mély barátság

- 1847, márc.: Összes költemények

- 1847, szept.: <3 Szendrey Júlia, szülei ellenkezésének dacára, mézeshetek Teleki Sándor koltói kastélyában, hazafelé meglátogatták Aranyékat Szalontán

- 1848. márc. 15.: forradalmi megmozdulások vezéregyénisége

- 1848, dec.: fia születik, Zoltán

- 1848, okt. – 1849, júli.: Bem József serege à 1849. július 31. segesvári vereség után eltűnt

 

2.       Pályaképe

- helye a kánonban: magyar romantika korának egyik legjelentősebb életműve

- költő és forradalmár

- költészetére, irodalomfelfogására, személyes sorsára minden jelentős magyar alkotó reflektált

 

- 1842-1844: első szakasz, népiesség

- első nyomtatásban közölt verse: A borozó (1842, Athenaeum) Petrovics Sándor aláírással

- fél év múlva: Hazámban, már Petőfi Sándor aláírással

- többféle álnév használata: pl. Pönögei Kis Pál

- megismerkedés Bajzával és Vörösmartyval à Nemzeti Kör 1844 megjelenteti: Versek 1842-44

- Pesti Divatlap segédszerkesztője (Vahot Imre szerződteti)

- egyszerű és természetes versbeszéd à gondos megformálás, tudatos nyelvi megalkotottság eredménye

- népköltészet beszédmódjának és műfajainak imitálása à más költők eddig is, de Petőfi fordulat

- Kölcsey, Vörösmarty, Bajza: népdal megnemesítése a cél ßà Petőfi: magasabb irodalmisághoz közelítés nélkül

- személyesség vallomásos változatai: családi témák (Egy estém otthon, István öcsémhez, Füstbe ment terv), tájköltészet (Az alföld)

- csúcsteljesítmény: A helység kalapácsa c. vígeposz (1844), János Vitéz (1845)

 

- 1845-1846: második szakasz, romantikus individualizmus

- kollektív személyesség érvényre juttatása az irodalomban

- költészet: nemzet sajátosságainak hangsúlyozása à szűk tér a lírai személyességnek, önkifejezésnek à Petőfi: igény à romantikus individualizmus elmélyülése

- pl. Cipruslombok Etelke sírjáról, Szerelem gyöngyei, Felhők (versciklusok)

- új poétikai formák, eszközök, művészeti kísérletezés igénye

- magyaros verselés à kül. időmértékes formák

- egyre nagyobb szerep: hiány, szokatlan képzettársítások, látomásosság

 

- 1847-49: harmadik szakasz, szabadságeszmény

- kpont: romantikus szabadságfogalom eszménye (nyomatékosít: Összes költemények c. epigramma)

„Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom Az életet, Szabadságért föláldozom Szerelmemet.” egyetemes érvényű vezérelv

- forradalmi látomásköltészet, szerelmi és tájlíra

- szabadságharc társadalmi, politikai, katonai eseményeihez közvetlenül kapcsolódó költemények


 

- forradalmi látomásköltészet

- egyén szabadsága csak a szabadság világméretű kiterjesztésével lehetséges

- ennek megvalósulását a jövőben várja à látomásos képalkotás, próféciák beszédmódja

- lírai én látnoki szerepben, jövendőre vonatkozó igazságok kinyilatkoztatója

- közösség tagja + kiválasztott személy, vállalt küldetés teljesítése

- pl. Sors, nyiss nekem tért…, Egy gondolat bánt engemet…, A XIX. század költői

- világszabadság kivívása = világméretű erkölcsi-fizikai harc: jókßàrosszak à magasabb rendű lét veszi kezdetét a jó győzelmével à földi üdvösség kora

- pl. Levél Várady Antalhoz, Az ítélet

- gyakori biblikus képek, motívumok, történetek újraírása (megtisztulás, vízözön = vérözön)

- de: nem tapasztalaton túli, transzcendens világhoz kötött, hanem földi, evilági lét

- pl. Világosságot!

- Rousseau továbbélő hatása a magyar romantikában

 

- szerelmi líra

- romantikus személyiség legbensőbb tartalmait mutatja meg

- többnyire életrajzi hitelességű élmények

- szerelem = magasabb rendű létforma, eszményi és eszményített állapot (mint a szabadság)

- Szendrey Júlia ihlette költemények: népiesség, de személyesebb, egyénibb

- pl. Nem csoda, ha ujra élet…, Reszket a bokor, mert…

- szerelmi ódák és elégiák: romantikus személyiség előtérbe helyezése

- pl. Szeptember végén, Minek nevezzelek? Itt ben vagyok a férfikor nyarában…

- esetenként összekapcsolódnak a forradalmi látomásköltészettel

- pl. Beszél a fákkal a bús őszi szél…

 

- tájköltészet

- természet, szabadság egymásban megtapasztalható élménye  „ Börtönéből szabadúlt sas lelkem, Ha a rónák végtelenjét látom”

- 1847-48 nagy tájleíró költeményei pl. A Tisza, A puszta télen, Szülőföldemen, Kiskunság – szabadság természetben megélhető vonatkozásai

- otthonosság érzése

 

- a forradalom és szabadságharc költészete

- közvetlenebb kapcsolódás konkrét társadalmi-politikai, később katonai eseményekhez

- szabadságfogalom: társadalmi modernizáció, nemzeti függetlenség

- pl. Dicsőséges nagyurak…, Van-e mostan olyan legény…, Lenkei százada

- márc. 15. kitüntetett szerep: Nemzeti dal

- királyellenes versek: A királyokhoz à elszigetelődik a radikalizmusa miatt 48.márc. végére à költői szerepfelfogásának és önértelmezésének válsága

- Az apostol: költői szerep válságával való szembenézés igénye

- hitelesít: erőteljes érzelmi telítettség, lendületek vagy épp elégikus-tragikus hang

- személyes létszférának a költészetből való kiszorulása pl. A hegyek közt, Pacsirtaszót hallok megint…

- Szörnyű idő: életmű utolsó darabja


 

- költői szerepváltozatok

- 1. szélsőségesen individuális, vallomásos költő

(Egy estém otthon, Anyám tyúkja, A négyökrös szekér, Itt benn vagyok a férfikor nyarában)

- 2. a természetbe, illetve a természetes közösségbe beolvadó költő

(A borozó, A virágnak megtiltani nem lehet…, Kiskunság, A puszta télen)

- 3. a proféta-apostol szerepben megjelenő költő

(Az ítélet, Egy gondolat bánt engemet…, A XIX. század költői, Sors nyiss nekem tért…)

 

- a modern polgári költő

- tudatosan tervezte és szervezte meg jelenlétét az irodalmi életben

- költészet, írás: modern értelemben vett polgári tevékenység (díjazás, üzleti részesedés)

- saját szerzői jogok érvényesítése

- Tízek Társasága, Életképek irányítása

 

- Petőfi-kultusz

- utókor megkülönböztetett tisztelete nyilvánul meg benne

- alakja és költészete szimbolikussá formálódik

 

3.       Művei

- A borozó 1842

- Hortobágyi kocsmárosné 1842

- A virágnak megtiltani nem lehet… 1843

- Egy estém otthon 1844

- Ez a világ amillyen nagy… 1844

- A természet vadvirága 1844

- A világ és én 1845

- Fa leszek, ha… 1845

- Felhők-ciklus (1845. nov. – 1846. márc.)

                      - Mögöttem a múlt… 1846

                      - Emlékezet 1846

                      - Itt állok a rónaközépen… 1846

                      - Ha jőne oly nagy fergeteg 1846

                      - A bánat? egy nagy óceán 1846

                      - Gyertyám homályosan lobog… 1846

                      - Elmém ezen sokat gondolkodik… 1846

                      - Az álom… 1846

- Sors, nyiss nekem tért…  1846

- Dalaim 1846

- Egy gondolat bánt engemet… 1846

- Szabadság, szerelem! 1847

- A XIX. sz. költői 1847

- Világosságot! 1847

- Az ítélet 1847

- Beszél a fákkal a bús őszi szél… 1847

- Szeptember végén 1847

- Feleségek felesége… 1848

- Minek nevezzelek? 1848

- A puszta, télen 1848

- Nemzeti dal 1848

- Szülőföldemen 1848

- Kiskunság 1848

- Respublika 1848

- Hegyek közt 1848

- Itt benn vagyok a férfikor nyarában… 1848

- itt van az ősz, itt van újra… 1848

- Pacsirtaszót hallok megint… 1849

- Szörnyű idő… 1849

- Az apostol

- A helység kalapácsa 1844

- Úti levelek 1847