Pilinszky János (1921-1981)

2013.01.20 11:26

 

Indulása

- első versei: 1938-tól Ezüstkor, Magyar Csillag, Válasz, Vigilia folyóiratokban

- egzisztencialista filozófia hatása (Karl Jaspers, Martin Heidegger)

- hatás: kései József Attila, Babits (de: világ széttöredezettsége mellett a versben megteremthető egész kezdettől fogva hiányzik)

- háború rettenete és borzalma, emberi szenvedés tapasztalata

- 1946: Trapéz és korlát (kész poétikai formák, létköltészeti tematika)

- feszültség, tiszta jambikus forma, verssorok lezártsága

- 1946-48: Újhold c. folyóirat társszerkesztője Lengyel Balázzsal (irodalom társadalomformáló szerepének elvetése)

 

A pálya csúcsa, líraszemléleti fordulat

- 1959: Harmadnapon (modern magyar versnyelv normáit alapjaiban átalakítja)

- a korszakban művei gyakorlatilag nem juthattak nyilvánossághoz

- költészete bonyolultabb, lírai én helyzete összetettebb, ellentmondásos szembenállások között

- mondatszerkesztés fontos szerepe: hosszan kanyargó, összetett szerkesztésű mondatok

- világrend: embernek nincs kitüntetett szerepe à lírai én személyes jelenléte tárgyiasul, közlésmód személytelen, de E/1

- erőteljes hatás a későmodern költőnemzedékekre is

- 1964: Rekviem (publicisztikai és prózapoétikai írások is)

- 60-as években: Simone Weil filozófiájával megismerkedik (sok tekintetben rokon világlátás)

 

A csend esztétikája

- 60-as évek végén: elhallgatás veszélye fenyeget

- alkotásmód lényege: szemlélődés à elmélkedés, némaság több, mint a megszólalás

- szó nem tud pontos megfelelője lenni a kifejezendő gondolatnak

- esztétika alapelve: csönd, ars poeticája: meditáció

 

 

A záró pályaszakasz

- 70-es évektől kezdődően

- 1970: Nagyvárosi ikonok

- 1972: Szálkák

- 1974: Végkifejlet

- versek száma megnő, jambikus verselés fellazul, beszédmód az élőbeszédhez kötött

- rímtelenség, verssorok lezártságának fellazítása

- igyekszik eljutni a teljes alázat állapotába (dolgok tudomásul vétele)

- 1982: Szög és olaj (posztomusz kötet) - prózai írások

- 1984: A mélypont ünnepélye – cikkek, tanulmányok, színművek

- 1975: Tér és forma – Schaár Erzsébet szoborillusztrációjával

- 1976: Kráter – összegyűjtött versek, új költemények gyűjteménye

 

Versei

- Halak a hálóban (1942, 1946)

- Harbach 1944 (1946)

- Senkiföldjén (1948)

- Apokrif (1954)

- Négysoros (1956)

- Harmadnapon (1958)

- Címerem (1971)

- Kárhozat (1973)

- Sztavrogin elköszön (1973-74) – Dosztojevszkij tehetséges, de aljas regényhőse az Ördögök című műből. Tudatosan választja a rosszat, végül öngyilkos lesz.

- Kapcsolat (1974-75)

- Egy lírikus naplójából