Szabó Lőrinc (1900-1957)

2013.01.20 11:24

 

Helye a kánonban

- későmodern irodalom egyik legjelentősebb költője József Attila mellett

- világkép széttöredezettsége, igazságok sokfélesége, értékek elbizonytalanodása

- szubjektum elmagányosodása, önértelmezés kísérleteinek problematikussága

- világirodalom: T.S. Eliot, Ezra Pound, Gottfried Benn

 

Babits barátsága

- Babits Mihály: atyai barátként egyengeti a fiatal költő indulását

- tanítványa à meghatározó hatás

 

Új poétika

- 1922: Föld, Erdő, Isten (első, elismeréssel fogadott verseskötete)

- Nyugattal, avantgárddal szakít à új poétikai alternatíva

- újrealista költői nyelv első mozzanatai (szimbolizmus elmarad)

- Kabdebó Lóránt (költő monográfusa) szerint: „nyugtalan klasszicizmus” és „visszafogott expresszionizmus”

- korkérdésekre, korproblémákra felelés a személyiség sorsának vizsgálatával

- klasszikus hagyományok, de szabad versben

- lírai én a természetben megnyugvást talál (bukolika)

 

 

Diszharmónia és lázadás

- Kalibán (1923), Fény, Fény, Fény (1925), A Sátán műremekei (1926)

- téma: személyiséget fenyegető nagyvárosi lét, nyomor, pénz, világ aljassága

- én kiteljesítési igénye: lehetetlen

- versek alaphangja: diszharmónia, lázadás, expresszionizmus (zaklatottság)

 

Egy új nemzeték hangja – Pandora

- 1927: fiatal nemzedék összefogásának szándékával Pandora folyóirat

- összesen 6 száma jelent meg

- Kodolányi János, Erdélyi József, Gelléri Andor Endre, Várkonyi Nándor, Márai Sándor, Szerb Antal, Derkovits Gyula (munkatársak)

 

Kötődés a jobboldali politikához

- 1928: A Vezér

- saját akaratát a közösségre kényszerítő, majd a közösséget háborúba sodró ember monológja

- fasiszta politika eszményítése à harmincas évek végétől több bírálat

 

Költői szintézis

- 1932: Te meg a világ (verseskötet)

- költő eddigi életművének csúcspontja

- igény: pálya összegzése és átértékelése

- József Attilával teljesen ellentétes: Te, de a világ (egyénßàvilág) itt: egyén – világ teljessége

- pozitív látásmód: kihívások à személyiségfejlődés (világból érkező impulzusok)

 

Epikus vers

- 1936: Különbéke, magyar versirodalom nagy hagyományú leíró-elbeszélő verstípusának megújítása

- versbeszéd: epikus jellegű, történetszerűség

- téma: korlátozott létben megélt-megélhető életpillanatok, történések

- lezárt időpillanatok elemzése, szerzett érzékelési tapasztalatok tudatbeli feldolgozása, különböző látószögekbe való belehelyezkedés (pl. Lóci-versek, Lóci óriás lesz – felnőtt gyermek nézőpontjával azonosulva szemléli és értelmezi a világot)

- 1938: Harc az ünnepért

- 1943: Összes versei új ciklusa, a Régen és most (leíró vers lehetőségei)

- háború alatti költészete kevésbé jelentős

- háború után: Illyés Gyula segíti a kiszorulása miatt

 

Fordítások

- pályája korai szakaszában

- 1923: Baudelaire-kiadás (Babitscsal, Tóth Árpáddal)

- 1941: Örök barátaink (műfordítás-gyűjtemény)

- 1950-től fő megélhetéseként fordít

- Shakespeare, Villon, Goethe, Heine, Puskin, Whitman

 


 

Számvetés és létbölcselet

- pályát lezáró szakaszában

- 1947: Tücsökzene - Rajzok egy élet tájairól (352 formailag egységes, 18 soros, élőbeszédhez közel)

- 1957: Utójáték (Tücsökzene kiegészítése 18 verssel)

- életút összegzése, emlékek felidézése

- számvetés, önreflexió létbölcseleti igénye, mozaikosság

 

Lírai rekviem

- pályazáró életszakasz másik jelentős kötete: A huszonhatodik év (1957) halotti verskompozíció

- shakespeare-i szonett és a petrarcai Daloskönyv klasszikus kifejezésmódja (kiv. 4 vers)

- Korzáti Erzsébet halála után írta (25 év szerelmi kapcsolat)

 

Versei –Te meg a világ

- Kalibán 1923 – Shakespeare Vihar c. színművének alakja, félig állati, félig emberi lény

- Az Egy álmai 1931 – tagolatlanság, „te”, „ideje volna már”, késleltetés, változtatás igénye

- Semmiért egészen 1931 – (szerelmei: Mikes Klára, Korzáti Erzsébet)

- Különbéke 1933

- Dsuang Dszi álma 1935

- Egy téli bodzabokorhoz 1938

 

Versei – Tücsökzene

- 1. A nyugodt csoda

- 8. Ezerkilencszáz

- 9. Egy volt a világ

- 29. Közjáték: A tücsökhöz

- 31. Templom utca 10.

- 128. A kíváncsiság

- 179. Közben a tücskök

- 229. Széthullott világ

- 243. Babits

- 274. Te meg a világ

- 342. Cirip

- 345. Töredék: A tücsökhöz

- 350. Búcsú

- 351. …Kilátón…

- 352. …A nagy, kék réten…

 

Versei – A huszonhatodik év

- 7. Bolond tükör

- 18. Hova?

- 117. Így semmisűlsz meg