Szent Ágoston és a szerzetesrendek

2012.05.16 17:55

 

Szent Ágoston (354-430)

 

1.       Élete

- született: 354, numidiai Thagaste (Afrika)

- patrisztika korának kiemelkedő személyisége

- retorikai tanulmányok: Karthágó

- római ifjak kicsapongó élete, antik irodalom megismerése, Cicero hatása

- szónoklattant tanít: Karthago, Róma, Milánó

- Milánó: Szent Ambrus hatása à megkeresztelkedik

- 391: visszatér Afrikába, pappá szentelték à 397 város pöspöke

- 430: meghal

 

2.       Vallomások

- vallomás: (lat. confessio ’gyónás, bevallás’) epika, de szubjektív, gyónással rokonítható lelki önéletrajz, kpontjában a vallomást tevő lelkének belső történései állnak. Gyakran visszaemlékező, elmélkedő, szemlélődő magatartás –és beszédmódok váltogatják egymást. Vallásos elmélkedésben gyónás, ima, hitvita, teológiai elemek. Hatás: II. Rákóczi Ferenc, Rousseau, Goethe, Kármán József, Márai Sándor, Nádas Péter

- olvasás technikájának megváltozása: kézzel írt, könyv formájú kódexet à kéz felszabadul à jegyzet

- néma olvasás à befelé figyelő, mélyebb gondolkodás à „belső beszéd”

- E/1 elbeszélő: Istenhez beszél lelki fejlődésének folyamatáról

- kerti jelenet: beszélő megtérésének pillanata, döntő fordulat à öntökéletesítés, aszkézis

- dráma erő: erőteljesen önreflektált lelki folyamat elbeszélése

- visszatérő toposz: útmotívum (nem életút, hanem saját lélek utazása)

- prózapoétikai eszközök: ellentét alakzatai, önfelszólító és kérdő mondattartalmak, metonimikus és metaforikus képek, elvont fogalmak megszemélyesítése

- isteni sugallat: „Vedd föl, olvasd!” Szentírás à megvilágosodás

 

 

Szerzetesrendek

 

- Nursiai Szent Benedek: bencés rend à Monte Casino, könyvtár, Ora et labora! (Dolgozz és imádkozz!)

- Ágoston-rend à hallgatás, testi munka, zsoltáréneklés, szolgálat à Domonkos-rend

- Szent Bernát: ciszterciek rendje à belső fegyelem, keménység, egyszerű élet

- karthauzi szerzetesek à némasági fogadalom, néma barátok

- Szent Norbert: premontreiek

- koldulórendek: domonkosok, ferencesek (Assisi Szen Ferenc)