Történelmi, szellemi, művészeti környezet

2012.12.04 19:05

 

Történelmi környezet

- angol polgári forradalomtól a francia polgári forradalomig

- újkori tudomány és filozófia eszméi teljesen áthatják a civil életet és az irodalmat

- „modernitás” megszületése: korszakváltás egész Európában XVIII. sz.

- emberi és polgári jogok tana à szabad, kötöttségektől mentes polgárok

- természettudomány: egzakt (mérhető adatokra alapozott) módszerek

 

Előzménye

- antikvitás: filozófia

- reneszánsz: Hamlet - gondolkodó ember előképe

- XVI-XVII. sz. természettudományos felfedezések: vallásos dogmák összeomlása

- ipari forradalom: árutermelés, kereskedelem fellendülése

- Moilére: Cleante – szabad

 

Francia hatás

- kifejezés használata kezdetben kizárólag Franciaországban

- francia kultúrának XIV. Lajos óta jelentős hatása van Európára

- felvilágosodás: francia közvetítéssel à francia nyelv: műveltség nyelve, fr. irodalom fontos

 

Fejlődéseszme

- fény: szimbolikus jelentéstartam (gondolat felszabadítása és fejlődése)

- történelem: fölfelé ívelő mozgás, szakadatlan előrehaladás az értelem győzelme felé

- ed.: reneszánsz a sötétséggel és barbársággal szemben

- meghatározó: haladás, múlt meghaladása

- fejlődés és nevelés (német Bildung ’képzés’ ) eszméje à közgondolkodás megváltoztatása

- kiindulópont: ember eredendően jó

 


 

Racionalizmus és empirizmus

- hogyan tesz szert az elme a fizikai világ dolgaira vonatkozó biztos ismeretekre?

- racionalizmus:      ismereteink nagy része magából az értelemből ered

                                      természet megismerése és uralása

                                      Descartes, Spinoza, Leibniz

- empirizmus: gr. empíria ’észlelet, megfigyelés’)

                                ismereteink forrása a tapasztalat à elemi egysége: észlelés

                                Locke, Berkeley, Hume, Rousseau

- jelentőségük: filozófiai problémáik és módszereik napjainkig meghatározzák a filozófiát

 

Egyházellenesség, istenfelfogások

- egyház szervezete elemzések, kritikák fő tárgya, vallási türelem hirdetése

- Isten létét nem kérdőjelezik meg (többségben)

- gondviseléshit elbizonytalanodása

- deizmus (Voltaire): Isten megteremtette a világot, és magára hagyta

- teizmus (Rousseau): Isten az ember lelkiismeretébe és szívébe írta az erkölcsi parancsokat

- panteizmus: Isten tetten érhető a világ minden jelenségében

- materializmus (nem jellemző): Isten létét tagadja

 

Felvilágosodás és irodalom

- minta: Horatius, tanítva gyönyörködtetés

- szépirodalom bizonyos fokú hanyatlása à retorika, közhelyesség előretörése

- kpont: politikai, jogi és társadalmi kérdések

- irodalmi élet intézményrendszere kialakul, irodalom rangja megnő, független írók

- írók = polgárok (nem jómódban élő arisztokraták, mint XVII. sz.-ban)

- írás: mesterség, polgári foglalkozás à írók anyagi biztonságának megrendülése

 

Stílusirányzatok

- klasszicizmus: továbbra is a jellemző stílusirányzat

- jelen van: késő barokk, rokokó, század második felétől szentimentalizmus is

- szentimentalizmus: (lat. sensus ’érzés, érzelem’) csak az irodalomban van jelen, társadalom és egyén szembenállása, szereplői szenvedélyes szerelmesek, de nem lehetnek egymáséi (cselekvésképtelenség à szenvedés), egyén elidegenedik a társadalomtól, középpontban a lélek, lélekelemzés (líra: elégia, temetői költészet, próza: önéletrajz, napló, levélregény), műnemek határai fellazulnak.

 

Társművészetek

- követendő minta: antikvitás

- építészet: tiszta, világosan tagolt felületek, gr-római oszloprendek, harmonikus rend

- szobrászat: antik szobrok másolása, mitologikus témák

- festészet: Franciaország, pl. Jacques-Louis David

- zene: bécsi klasszicizmus, Haydn, Mozart, Beethoven