Villon

2012.05.17 10:25

 

1.      Élete

- szül.: 1431, Párizs, százéves háború végén, Jeanne d’Arc megégetésének évében

- eredeti neve: Francois de Montcorbier vagy Francois des Loges

- árva à nagybátyja: Giullaume de Villon nevelte

- 1443: Sorbonne, 1452: magisteri cím

- hosszú háború à Párizs romokban, diákélet és egyetem lezüllött

- „Kígyósok” bandájában, betörés és lopás miatt többször börtön

- 1455: önvédelemből részeg papot leszúrt à hónapokig bujdosás à kegyelem

- Párizs: teológiai fakultás kifosztása à ismét menekül

- 1456-1461: bujdosás Franciaországban

- 1461: amnesztia XI. Lajostól

- 1462: újabb botrány à halálra ítélték à tízévi száműzetés végül

- 1463: elhagyja Párizst (tovább nincs adat)

 

2.      Pályaképe

- kései középkor irodalma, téma: halál, múlandóság, kocsmai szerelmek, bűn, vallásos hit, jószerencse, forma: oktáva, rondó, ballada

- vágánsköltészet zenei és irodalmi hagyománya: hatás

- személyesség megjelenése: nem a közösség része à öntörvényű, közösségtől elkülönülő

- szubjektív líra első képviselője

- Kis Testamentum (Hagyaték, 1456)

                 - legkorábbi fent maradt műve

                 - messzi útra induló ünnepélyesen kinyilvánítja végső akaratát

                 - 40 oktávából áll, komikus-ironikus hang

                 - oktáva: nyolcsoros strófaforma, melynek sorai 8 szótagból állnak, rím: ababbcbc

                 - nem létező örökség szétosztása

                 - 40: Biblia, várakozás és felkészülés száma

- Nagy Testamentum (1461)

                 - Hagyaték kibővítése, eltérő elvek szerinti újraírása

                 - utókor: költő legjelentősebb alkotása

                 - 173 oktáva, lelki-szellemi hagyaték

                 - lírai én: élet elképzelt végpontjának látószögéből szólal meg

                 - beszélő fiktív alaknak (Frémin) mondja tollba végrendeletét

                 - összegző lényegű visszatekintés (életútra)

                 - 1-70. vallomásos jellegű önéletrajz (ironikus-önironikus hangú reflexió)

                 - 70-173. tréfás lajstrom a hagyatékról

                 - betétek: 15 ballada, 1 panasz, 1 rondó, 1 tanítás, 1 dal, 1 sírfelirat

                 (önállóan is olvashatóak, de szerves részei a testamentum szövegének)

                 - témák: bűn, megbocsátás, könyörület, irgalom, életélvezet, mulandóság

                 - mulandóság = haláltánc (a műben többnyire)

                 - haláltánc: (fr. danse macabre) a XIII-XIV. sz. művészet jellegzetes műfaja. Nagy pestisjárványok idején terjedt el, amikor kkor embere a tömeges halál látványával és tapasztalatával találkozott. Megszemélyesített halál társ. különbségek nélkül utolsó táncba viszi az elszólított embereket. Mulandóság egyetemes hatalma. (Madách, Arany, Liszt)

 

3.      Villon-fordítások

- Szász Károly: néhány sor és strófa (1878)

- Tóth Árpád: Ballada, amelyet a költő készített anya kérésére, hogy imádhatná a Szent szüzet, Epitáfium, melyet a költő készített a maga és cimborái számára, mikor együtt való felakasztásukat várták

- József Attila: Villonról, meg a Vastag Margot-ról (1929) Toll c. lapban

- Faludy György: híres-hírhedt átköltés-kötet, inkább Faludy-versek, mint Villon (1937)

- Szabó Lőrinc: majdnem teljes Villon-fordítás (1940)

- Vas István: az első teljes Nagy Testamentum (1966)

- Mészöly Dezső: magyar Villon-kutatás és –fordítás szakértője (1966) teljes életmű

- Kosztolányi Dezső: Ballada a hajdan való idők szépasszonyairól

 

4.      Művei

- Ballada a Vastag Margot-ról (bordélyház, lovagi szerelem paródiája)

- akrosztikon: (gr. akrosz+sztikhosz ’szélső+verssor) olyan költemény vagy stórfa, amelyben az egymás után következő verssorok vagy versszakok első betűi összeolvasva értelmes szöveget alkotnak. Ez a leggyakrabban a szerző vagy a címzett neve, de lehet ajánlás vagy fohász is. (pl. Balassi Bálint)

- Villon: 17 alkalommal használta, költői öntudat fontossága à kkor nem, reneszánsz igen

- Ellentétek balladája

- ballada: (provanszál ballade ’tánc, táncdal’) a XIII. sz.-tól gyakori olasz, spanyol és francia lírai versforma, nem azonos a ballada műfajjal.

                     1. - három nyolcsoros versszak + négysoros ajánlás

                          - nyolc szótagos jambikus sorok

                          - rím: ababbcbc+bcbc

                     2. - tízsoros + öt-hat soros ajánlás

                          - tíz-tizenegy szótagú jambikus sorok

                          - rím: ababbccdcd

          3.  - különleges változata: hat versszakból álló kettős ballada

              - ajánlás ritkán

                     Versszakok mindhárom változatban refrénnel zárulnak

- paradoxon: (gr. ’nem várt, lehetetlen vélemény’) olyan állítás, amely képtelennek látszik, de alaposabb meggondolás után igaznak bizonyul, tehát ellentmondásossága pusztán látszólagos.

- Gyász-irat, melyet maga s társai számára szerzett a költő, mialatt fölakasztásukat várták