Zrínyi Miklós (1620-1664)

2012.11.01 09:43

 

1.       Élete

- szül.: 1620 a horvátországi Ozalyban vagy Csáktornyán a Muraközben

- édesanyja, Széchy Magdolna korán meghalt

- 1621: Zrínyi Péter: (lánya: Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc anyja) Szigeti veszedelem horvát fordítója à kivégezték 1671, Habsburg-ellenes összeesk.

- 1626: apjuk meghalt à Pázmány Péter

- 1628-35: Graz, Nagyszombat, Bécs (jezsuita iskola) à 1636: Itália (barokk műveltség)

- 1638-tól: életét a török elleni küzdelemnek szenteli

- 1642: harcol a harmincéves háborúban.

- 1646: <3 Draskovich Mária Eusébia (Viola)à meghal: 1652 <3 Löbl Mária Zsófia

- 1647: horvát bán

- 1650-től: török kiűzése ellen tevékenykedik

- 1655: pozsonyi országgyűlésen mellőzik a nádorválasztásnál.

- 1663: király kinevezi „az egész magyar hadsereg főparancsnokának

- 1664: meghal a Csáktornya melletti karsuneci erdőben vadkan támadás miatt

 

2.       Pályaképe

- magát hadvezérnek, politikusnak, nem költőnek tartja:  mestersége “nem az poesis, hanem nagyobb, s jobb országunk szolgálatjára annál

- Adriai tengernek Syrenaia + Peroratió (zárszó, berekesztés): életművét katonai tettei hitelesítik

- cél: nemesség felrázása à török kiűzése Magyarországról

- eposz (barokk legjellegzetesebb műfaja) meghonosítója

- magyar epikának a korszak élvonalába emelése

- erősíteni kívánta: nemzeti összefogás, fizetett zsoldos magyar hadsereg létrehozása (eszköz: kponti hatalom megerősítése, nemzeti királyság létrehozása) + nemzetközi összefogás a török ellen (diplomácia)

- elképzeléseit katonapolitikai munkákban fejtette ki (Tacitus+római történetírók nyomán az első kettő)

- Tábori kis tracta (1646 után): hadsereg szolgálati szabályzata és szerkezeti felépítése

- Vitéz hadnagy (1650-53): ideális hadvezér személye, hadvezetés különféle kérdései

- Mátyás király életéről való elmélkedések (1656-57): erős és független nemzeti királyság lehetőségei

- Az török áfium ellen való orvosság (1660-63): állandó, zsoldos nemzeti hadsereg mellett érvel

- Adriai tengernek Syrenaia (=Zrínyi): 1651 Bécs, szerelmi költemények Eusebiához, Szigeti veszedelem, elhunyt feleségét sirató Orpheus-versek, filozófiai-erkölcsi epigrammák, Feszületre c. óda, Perorátió

- egyéb: Az idő szárnyon jár…, Befed ez a kék ég… magyar barokk költészet legszebb darabjai

 

3.       Szigeti veszedelem

- keletkezése: „egy télben történt véghez vinnem munkámat” retorikus túlzás

- mai irodalomtudomány szerint: 1545-46 telétől 1648 májusáig

 

- műfaj: eposz

- in medias res kezdés

- invokáció (segélykérés) „Adj pennámnak erőt, úgy írhassak, mint volt”

- propozíció (témamegjelölés) „Fegyvert s vitézt éneklek”

- enumeráció (seregszemle, ellentétes erők felvonultatása, mennyiségi, minőségi különbségek, erkölcsi fölény)

- állandó jelzők

- isteni beavatkozás (angyali légió, Mihály arkangyal, Alderán varázsló, pokol erői)

 

- források:

- homéroszi és vergiliusi hagyományok: Aeneis (első sor ugyanaz: Arma virumque cano=Fegyvert s vitézt éneklek)

- Zsámboki János, Istvánffy Miklós humanista történetírók munkái

- korabeli horvát és olasz krónikák

- török hagyomány

- Torquato Tasso, késő reneszánsz szerző: A megszabadított Jeruzsálem (keresztes hadjáratról)

- Giambattista Marino

- Ovidius

- Balassi: magyar históriás és vitézi énekhagyomány is érzékelhető

 

- paradox tétel: a magyar sereg veszít, de az erkölcsi győzelem az övé à mártírság

 

- kompozíció: híd, pilléres szerkezet

 

 

 

 

 

- barokk világkép: duális világkép tapasztalt-transzcendens

- transzcendens világ: mennybéli – pokolbéli szféra (hierarchikus, de átjárható szintek)

- emberi világ: jól berendezett, hierarchikusan tagolt (középkori lovagi hősköltészet hagyományai szerint)

- teremtett világ értékei: keresztény hit à hazáért való küzdelem à király à család à személyes tisztesség à személyes élet

- egyén áldozata: hit és közösség érdekében (személyes érdek elé helyezi) à keresztény lovag (miles Cristianus) embereszménye

- hierarchia még: várvédők és törökök katonai-emberi közösségében (pl. magyar védők közül Zrínyi kimagaslik)

- lélek megdicsőülése (apoteózis): emberi lét nem ér véget a halállal

- üdvtörténeti szemlélet: bűn (magyarok elfordulnak Istentől) à következmények (török támadás) à mártíromság a keresztény hitért à bűnbocsánat az egész magyarságnak à elhárul az akadály a török legyőzése elől à Zrínyi = Krisztus követője (imitatio Christi)

 

- história és fikció: deus ex machina, de visszafogottan él a csodás elemek használatával

- ok: történelem és történet sajátos arányú jelenléte

 

- a tárgy és a hős heroizálása: Szigetvár 1566 hitelesíteni a török erejében bekövetkezett változást

- Szigetvár jelentősége: Szulejmán az ostrom alatt halt meg (fikció)

- de: XVI. sz. magyar végvárrendszerben Szigetvár nem volt jelentős stratégiai pont, eleste nem sorsfordító a török-magyar küzdelmek szempontjából

- eposzi hagyomány: nem csak a természettfeletti erejű hőst, de a tárgy egy egész közösség sorsát megfordító küzdelem legyen

à szigetvári ostrom: a keresztény Európa és a magyarság sorsát eldöntö viadallá nemesül, a várkapitány pedig a keresztény hit és értékrend szilárd, bátor és harcos védelmezőjeként tűnik fel (Athléta Christi = Krisztus katonája), olyan eposzi hősként, aki megmenti a magyarságot a kárhozattól.

- Zrínyi kiválóságának fokozása: Szulejmán hatalmának, erejének bemutatásával

- másik fokozás: 1-5. ének ember, 6-10. hérosz, 11-15. mártír à barokk eszményítés, túlzás + világkép jellemzője

 

- barokk invokáció: eposzi kellékek egy részének módosulása

- segélykérés: Szűz Máriához

- múzsa = Mária à téma bekapcsolása a krisztusi megváltástörténetbe à Zrínyi vállalkozása a kereszténység közös ügyévé válik

 

- stílusa: nyelvi megalkotottság is barokk jegyeket mutat

- erőteljes nyelvhasználat

- más barokk műfajokkal kapcsolatteremtés

- megszólítás, könyörgés, bűnösség megvallása, hit felmutatásának szerkezeti és nyelvi hagyományait követik

- hitvitázó irodalom retorikus nyelve: pl. Z. katonáihoz intézett beszéde

- epikus hasonlatok körmondatai, monumentális természeti panorámák: barokkra jellemző hatalmas távlatokat teremt

- egymással szembenálló erők nagysága: fokozások, túlzások, halmozások, ellentétek

 

- verselése: felező tizenkettes, de a sorok jelentős hányada „megsérti” a versforma szabályait

- lehetséges: ősi, eddig ismeretlen ütemhangsúlyos sorfajta

- lehetséges: horvát költészet bizonyos hagyományai

- bokorrím (aaaa), de gyakori a másik hárommal nem összecsengő sor à zeneiség tudatos megtörése?

- fogadtatása, utóélete: maga korában jórészt visszhang nélkül maradt

- XVIII. sz.: újrafelfedezés, Kazinczy Ferenc adta ki másodszor

- magyar reformkor irodalma elképzelhetetlen nélküle

- Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály (Zalán futása)

- Arany János (Toldi-trilógia), Petőfi Sándor (Az apostol, A helység kalapácsa)